Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 180,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 22/03/2019 - 05/07/2019
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างฐานะด้วยการสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ผู้ประกอบการควรมีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขึ้น

วัตถุประสงค์

โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ
4. เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น และเติบโตได้ต่อไป

เนื้อหาวิชารวม 95 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ภาควิชาการ

รายละเอียดวิชา รวม   75  ชั่วโมง

1. แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ

2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ

           -   Market Feasibility

           -   Operation Feasibility

5. การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

6. การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

7. การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

8. การบริหารการเงิน

            -   Financial Analysis

            -   Financial Feasibility                                                         

9.  Start Up ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ

10. การบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต (Managing Growing Business)

11. การเจาะจุดแข็งเพื่อความสำเร็จ

12.  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์


ภาคทันศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประเทศอิตาลี  20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการฯ นี้เหมาะกับ
1. ผู้ที่สนใจจะสร้างธุรกิจ (Startup) ของตนเอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายธุรกิจออกไป
3. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตของหน่วยงาน
4. ผู้สนใจในแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2562

อบรมทุกวันศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ต่างประเทศ  ***

สถานที่อบรม

- โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

- โรงแรมในต่างจังหวัด  2 วัน 1 คืน

- ประเทศอิตาลี (เฉพาะผู้ที่สมัครภาคบรรยายพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1 จำนวน 75 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
        - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2   จำนวน 95 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  180,000 บาท  ซึ่งรวมถึง
2.1   - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด รวม 75,000 บาท
2.2  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัดและค่าที่พักคู่) รวม 105,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...