Announcement

มาตรการลดความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า19 (COVID19)
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีมาตรการ การจัดอบรม Onsite ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม โดยต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2. ตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนเข้าห้องอบรม เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. (โดยโครงการจัดเตรียม ATK)
3. ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องอบรม โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. นั่งโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing ตามที่นั่งที่จัดไว้
6. รูปแบบการจัดอาหารเป็น Box set ทุกมื้อ
7. หากท่านใดไอ จาม มีไข้ โปรดปรึกษาแพทย์ และขอความกรุณางดเข้าห้องบรรยาย
8. โปรดล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ก่อนเข้าห้องอบรม
 
การดูแลด้านสถานที่จัดอบรม 
1. ทำความสะอาด จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลิฟท์ มือจับประตู โต๊ะเรียน ล็อกเกอร์ โต๊ะรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 
2. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ สำหรับทำความสะอาด ก่อนเข้าห้องอบรม และห้องอาหาร
3. จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังการอบรม
4. จัดให้มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้น
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเองหรือจ้างจัดบริษัทฝึกอบรมสัมมนามาจัดฝึกอบรมให้ (In-house Training)
2. กรณีส่งบุคลากรไปรับการฝึกกับบริษัทฝึกอบรมสัมมนา สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (Public Training)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย มีการจ่าย ค่าจ้าง มีการทำสัญญาจ้างแล้ว (แม้จะเข้ามาในวันแรก หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับรองหลักสูตร
1. มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพ
2. มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
3. ระยะการฝึกอบรมสัมมนาสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
4. เรื่องจำนวนชั่วโมง และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกจำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
5. ผู้เข้าอบรมสัมมนาแต่ละรุ่นต้องไม่เกิน 50 คน


IN HOUSE TRAINING เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร (ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน) กรณีสถานประกอบการ/บริษัท เป็นผู้ดำเนินการฝึกเองหรือจ้างจัดบริษัทฝึกอบรมสัมมนามาจัดฝึกอบรมให้ (IN-HOUSE TRAINING) มีข้อสรุปดังนี้
1. คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบ ฝย / ฝป 1)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเองหรือจัดจ้างบริษัทฝึกอบรมสัมมนามาดำเนินการให้ (แบบ ฝย / ฝป 2 - 1)
3. ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 3)
4. ข้อมูลหลักสูตร
5. ตารางการฝึกอบรมสัมมนา
6. เรื่องอนุมัติให้จัดฝึกอบรมสัมมนา
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลักสูตร
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
1. เงินค่าตอบแทนวิทยากร-บริษัทที่เข้ามาดำเนินการ เท่าที่จ่ายจริง หรือตอบแทนเป็นของขวัญสำหรับวิทยากรมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท/คน/รุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
3. ค่าจ้างล่ามระหว่างการฝึกอบรม

4. ค่าแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา
5. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา เป็นค่าจ้างจัดทำหรือซื้อมาเป็นเล่ม

6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
7. ค่าถ่าย ล้าง อัดและขยายรูปภาพ ค่าบันทึกภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

8. ค่าจัดทำหรือค่าเช่าสื่อในการฝึกอบรม เช่น เทปเสียง เทปวิดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี สไลด์ แผ่นภาพ และรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิตที่ไม่เข้าข่ายการลงทุน (การเช่าต้องมีระยะเวลาที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม)
9. ค่าวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการตามปกติของผู้ขอรับความเห็นชอบ โดยจะต้องระบุรายการ จำนวนและราคาของวัสดุ เครื่องมือนั้นให้ชัดเจน

10. ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
11. ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม

12. ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างฝึกอบรม ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
13. ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 2 เที่ยว ยกเว้นค่าเครื่องบิน
14. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม ไป-กลับในประเทศไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นค่าแท็กซี่และค่าเครื่องบิน

15. ค่าจ้างเหมาพาหนะไปดูงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายในประเทศ ยกเว้นค่าแท็กซี่และ ค่าเครื่องบิน
16. ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร

หมายเหตุ
• กรณีหลักฐานค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน) ที่ออกโดยร้านค้าหรือนิติบุคคล ได้แก่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / รุ่น / วันที่อบรม / จำนวนเงินให้ชัดเจน (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมให้แนบใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของค่าที่พักและอาหาร)

• กรณีใบสำคัญรับเงินที่ให้บุคคลเป็นผู้รับเงินในการจ้างทำของหรือเป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่ง เป็นต้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน

• ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินสามารถใช้สำเนาได้ ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ
• ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินขอให้แยกขาดกันในแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นที่ฝึก

• กรณีที่รวมใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินกันมามากกว่าหนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งรุ่น ก็ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จนั้นตามจำนวนหลักสูตรหรือรุ่นที่รวมกันมา ให้เขียนหมายเหตุแบ่งแยกแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นให้ชัดเจนว่าแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละรุ่นละเท่าไร พร้อมเซ็นชื่อขอรับรองว่าเป็นความจริงด้วย (สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำให้ทำ เพราะจะมีปัญหาเวลาพิจารณา)
• บิลเงินสดที่ออกกันเองไม่สามารถใช้ได้

• ค่าใช้จ่าย 16 ข้อข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีจำนวนเหมาะสมและจำเป็นกับการฝึกอบรม


PUBLIC TRAINING  เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร (ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน) กรณีส่งบุคลากรไปรับการฝึกกับบริษัทฝึกอบรมสัมมนา สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (PUBLIC TRAINING) มีข้อสรุปดังนี้

1. คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบ ฝย / ฝป 1)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 2-2)

3. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
4. เอกสารกำหนดการอบรมหลักสูตร

5. เอกสารการอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
6. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

7. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
เงื่อนไขของสถานประกอบการ-สถาบันที่จัดฝึกอบรม (Public Training)
- เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน เอกชน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

- สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ
- สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่นำมายื่นประกอบ มีดังนี้
• ค่าธรรมเนียมเข้าอบรมหรือค่าลงทะเบียน

• ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสองเที่ยวยกเว้นค่าเครื่องบิน

• ค่าเช่าที่พักเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในกรณีสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่ได้จัดสถานที่พักให้
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารเรื่องกรอบค่าใช้จ่ายการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานภายนอก เหมือนกรณีฝึกอบรมภายใน

หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมการอบรมของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
1. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรุ่น การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม และคืนค่าธรรมเนียมการอบรมที่ผู้สมัครทำการชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรไม่สามารถเปิดอบรมได้ตามกำหนดการ โดยทางผู้สมัครสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   1.1 ทำเรื่องขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม โดยไม่นับรวมถึงค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่งทางผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ
   1.2 แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนไปอบรมหลักสูตรเดิมในรุ่นถัดไป หรือย้ายไปอบรมหลักสูตรอื่น ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 365 วัน นับจากวันที่มีการเลื่อนอบรม
2. การแจ้งประสงค์ขอเลื่อนไปอบรมในรุ่นถัดไปในข้อ 1.2 นั้น กรณีที่หลักสูตรมีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ย้ายรุ่นเฉพาะในส่วนศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องย้ายการอบรมทั้งภาคบรรยายและการเดินทางดูงานในต่างประเทศ
3. หากค่าธรรมเนียมการอบรมที่ผู้สมัครได้แจ้งความประสงค์เข้าอบรมจากการย้ายรุ่นหรือย้ายหลักสูตรมีการปรับขึ้น ทางผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มให้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
4. หากมีกรณีที่นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ในกรณีที่ผู้อบรมประสงค์ย้ายหลักสูตรการอบรม หากค่าธรรมเนียมการอบรมต่ำกว่าหลักสูตรที่ผู้อบรมชำระเข้ามา ทางศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง

หมายเหตุ : 
ผู้อบรมต้องได้รับการยืนยันการจัดอบรมจากศูนย์ให้คำปรึกษาฯ อย่างเป็นทางการก่อน (1 สัปดาห์ก่อนวันจัดอบรม) จึงดำเนินการจองที่พักและการเดินทางได้

การ Register อบรม Open Enrollment Program จัดโดยคณะพาณิชยศสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง หากท่านต้่องลงทะเบียนให้กับผู้เข้าอบรมหลายท่าน กรุณา Logout ออกจากระบบก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำกับคนแรก หากมีปัญหา ให้แจ้งทาง email มาที่ conc@tbs.tu.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 022249734

การสำรองที่นั่งงานเสวนา CONC Thammasat Forum ซึ่งเป็นงานเสวนาฟรี จัดโดยคณะพาณิชยศสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง หากท่านใดประสงค์จะยกเลิกกการจอง ให้แจ้งทาง email มาที่ conc@tbs.tu.ac.th เมื่อที่นั่งเต็มท่านจะไม่สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อีก ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้างานค่ะ

Edua
Edua