Home : Open Enrollment Programs » All » Hybrid Courses

hybrid  course [Hybrid] โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 11,000 บาท
อบรมวันที่: 10/06/2022 - 11/06/2022
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 30 คน

   

*


โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

หลักการและเหตุผล

ในยุคการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งวิกฤตโควิดที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สิ่งสำคัญนึงคือเราสามารถเข้าใจลูกค้า เพื่อพร้อมจะปรับตัวแค่ไหน ซึ่งหลายคนก็พูดว่า การเข้าใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีองค์ความรู้ที่จะเข้าใจลูกค้าจริงๆ กลับมีน้อยรายนักที่จะรู้ในส่วนนี้ ซึ่งวิธีการที่มักทำกันคือการจ้างบริษัทรีเสิร์ช แต่หลายครั้งก็มีราคาสูง และ องค์ความรู้เหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรด้วย สิ่งสำคัญที่แท้จริงคือ ทีมการตลาดภายใน และ ผู้บริหาร ควรเข้าใจแก่นแท้ ของการเข้าใจลูกค้าด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างเข้าใจ จากการเข้าใจลูกค้าเป็นศูนย์ลาง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเข้าใจลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการบริหารกิจการได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและแผนกการตลาดซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการวิจัยตลาด 

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การวิจัยตลาดเบื้องต้นในเชิงพาณิชย์
- ทำไมต้องรีเสิร์ชตลาด
- ปูพื้นฐานการรีเสิร์ช
- เชิงคุณภาพ vs เชิงปริมาณ
- จุดที่ผิดพลาดบ่อยในการรีเสิร์ช
- Workshop วิเคราะห์การตลาดอย่างเข้าใจด้วย 3C’s Model
- Workshop หาจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อหา Winning Zone ให้กับธุรกิจ
- Workshop การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนด้วย STP
- Workshop การเขียน Target Persona ของลูกค้าให้ชัดเจน
วันที่สอง : การนำผลการวิจัยตลาดไปประยุกต์ใช้
- แนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการวิจัยตลาด
- Workshop ตั้งเป้าหมายในการรีเสิร์ช
- Workshop เลือกคำถามสำหรับการรีเสิร์ช
- Workshop โทรถามลูกค้า
- Workshop การสรุปผลลัพธ์
- Q&A เพื่อสอบถามการประยุกต์ใช้

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

วิทยากร

อาจารย์ณกมล อัศวยนต์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด และ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 1  วันศุกร์ที่ 10 – เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. (จำนวน 7 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 11,000 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. หนังสือ Marketing Research 101
5. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4513  (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...