Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Hybrid Courses

hybrid  course [Hybrid] โครงการอบรมหลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas& Lean Canvas)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas& Lean Canvas)

หลักการและเหตุผล 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ โดยการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของ Strategic Product Planning   ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและเชิงรับ เพิ่มความสามารถการแข่งขันโดยการใช้ “รูปแบบจำลองธุรกิจ 
( Business Model Canvas )” Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อนำส่งมอบ “มูลค่าเพิ่ม (Value)” ต่อลูกค้า ให้มีความสมดุลกับการลงทุนของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร และความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ Lean Startup (Agile Product Development) เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้เข้าใจ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจโดยใช้ “รูปแบบจำลองธุรกิจ – Business Model (Business Model Canvas &Lean Canvas)  แสดง “โอกาสทางธุรกิจ Business Opportunity” ในการขยายธุรกิจเดิม โดยจะแสดงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองตอบตลาดเป้าหมาย การบริหารลูกค้าเป้าหมาย และ การเลือกช่องการจำหน่าย กระจายสินค้า พร้อมทั้งวางแผนการลงทุนใน ทรัพยากร และ โครงการที่ต้องทำเพิ่ม เพื่อให้เกิด รายได้ใหม่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต้นทุน ใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
2. ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วสอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ ๆ ของลูกค้า สามารถนำกระบวนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในอนาคต
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (R&D, MKT, Owner, Sales, Production) เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่  Brand Manager, Product Manager, Senior Marketer ,Marketing Manager, R&D Manager, Production Manager, Owner, Start Up
2. กลุ่มรอง ได้แก่ พนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายคิวซี

หลักสูตรการอบรม 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลด้านการตลาด

   1.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ
   1.2 การจัดทำ BMC เดิมเพื่อค้นหาจุดอ่อน นำไปสู่การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่
   1.3 วิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาด จุดอ่อน จุดแข็ง และวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน
   1.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer insight, Customer Journey
   1.5 การกำหนด User Persona เพื่อค้นหา Pain Point และ Gain Point สร้าง Value proposition
   1.6 กระบวนการค้นหา Product Idea จากการใช้ Product Canvas ร่วมกับ BMC (Case Study)

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ Lean Startup (Agile Product Development)

   2.1 จัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Owner-Project Manager ,R&D, MKT ,Sale)
   2.2 การค้นหา Vision แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่#workshop
   2.3 การสร้าง Vision Board สร้างภาพรวมผลิตภัณฑ์และยืนยันสมมุติฐาน # workshop
   2.4 การสร้าง Product Canvas ระบุ Target Group, Customer Journey, Product Detail #workshop
   2.5 การสร้าง MVP ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
   2.6 การทดลอง ทดสอบกับตัวแทนผู้ใช้ User Personar 
   2.7 วิเคราะห์ผลตอบรับและนำมาปรับปรุงโดยทีมงาน 
   2.8 นำผลการปรับปรุงทดสอบเมื่อได้ผลสรุป นำไปสู่กระบวนการผลิต
   2.9 การกำหนดกลยุทธ์ STP
   2.10 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้โมเดลผืนผ้าใบกลยุทธ์และปัจจัยการซื้อ

วิทยากร 

คุณธีรยุทธ เจียรกุล 
ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการขายและการตลาด

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายเนื้อหา Case Study ประกอบ และ Workshop เน้นให้ผู้รับการอบรมเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีแบบฟอร์ม แผ่นภาพจำลอง Case ต่าง ๆ ประกอบพร้อมให้ผู้รับการอบรมทดลองทำตามตัวอย่าง

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา

1. ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายองค์กร
2. เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร
3. ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเข้าใจกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจจะทำให้เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...