Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course [Onsite] โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 97 จำนวนเงิน 195,000 บาท
อบรมวันที่: 08/10/2022 - 06/05/2023
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
   

โครงการพัฒนาผู้บริหาร  Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series  ''Passion for Success and Resilience''
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเชี่ยวกรากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  โลกธุรกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  ธุรกิจดิจิทัลและดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างและปลูกฝัง “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจและรับผิดชอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การปรับตัว การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทต่างๆ และสามารถเติบโตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient Organization)  
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 97 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจ ซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อรุนแรงอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 97 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นและกิจการชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการที่มีความสามารถสืบทอดกิจการให้มีความก้าวหน้า ยืดหยุ่น และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กอรปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง 
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษาการบริหารธุรกิจ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้กระชับ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เน้นการประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆในโลกที่ไม่เหมือนเดิม และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 172 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้
Module 1: Analytical Foundations
1: Economics for Entrepreneur The World and Thailand’s Economic outlook and Challenges
2: The World of Entrepreneurs and Innovation Development
   - The World of Entrepreneurs 
   - Creativity, Innovation and Opportunity Analysis
   - Innovation Development and Management
   - Business Development: Best Practice in the World
3: Design Thinking for Entrepreneur & workshop
4: Entrepreneurial  Strategy and Business Modeling
   - Management of Competitive Strategy and Global Strategy
   - Business Model Canvas Workshop
5: Business Development and Capital Accumulation
6: Critical Thinking for Entrepreneur
7: Writing Effective Business Plan Workshop
Module 2: Leadership Essentials
1: Management of People at Work
   - Building Team and Entrepreneurs Networking
   - Creative Thought Process and Effective Communication
2: Leadership in Resilient Organization
Module 3: Core Business Foundations
1: Entrepreneurial  Marketing
   - Marketing 5.0 and Digital Marketing 
   - Consumer Behavior
   - Marketing Strategies
   - New Product Development and Brand Management
2: Entrepreneurial Finance and Accounting
   - Entrepreneurial Accounting 
   - Financial Reporting Analysis
   - Business Feasibility Study
   - Business Risk Management
   - Merger and Acquisition
   - Blockchain Technology and FinTech
3: Operations and Administration 18 hrs
   - Operations and Supply Chain Management
   - Lean Culture and the Toyota Way
   - Strategic Site Selection
   - Business Key Performance Indicator
   - Taxation Planning for Entrepreneurs
Module 4: Business Digitization 
   - Entrepreneurship in Digital Era
   - Digital Transformation in Action
   - Digital Transformation Compass
   - Digital Transformation Canvas
   - Data Analytics Tools and Workshop 
   - E-Business Strategy for Entrepreneurs
Module 5: Passion for Success and Resilience
1:: Best Practices in Entrepreneurs                                                                               
   - Mandarin Oriental            
   - Lotus Group
   - Strategies in Action
2: Business Consulting One-to-One 
   - Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
   - Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ
3: First Meet & Match
4: Study Visit and Seminar: ณ องค์กรชั้นนำในประเทศ
5: Study Visit and Seminar: ณ องค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ประเทศออสเตรีย-เยอรมัน

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ 

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
   - การบรรยาย
   - การอภิปรายกลุ่มย่อย
   - Role Play
   - กรณีศึกษา
   - การดูงานในประเทศ
   - การดูงานในต่างประเทศ 
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรีย-เยอรมัน

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันที่ 8 ตุลาคม 2565  และปิดการอบรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา  09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

-  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 195,000 บาท 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่ ในประเทศและต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...Online Courses,  Digital Marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax Planning,   Business Strategy,   Innovative Entrepreneurship,   Facebook Marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for Non-financial Executive,   Feasibility Study ,   Budgeting Techniques ,   Exchange Rate Risk Management ,   Excellent Negotiation ,   Entrepreneurial Finance ,   Balanced Scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply Chains.   TikTok Marketing.   B2B & B2C.   Data Visualization Analysis and Design.   SEO.   Digital Content Architect.