Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 95 จำนวนเงิน 195,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 42 คน

   

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA  : (Entrepreneurial Manager Series)

       เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีโลก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ คือการจุดประกาย “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจตัดสินสามารถคิด วิเคราะห์วางแผนรับมือสถานการณ์ได้เสมือนเจ้าของทำ  สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป 

        โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success” รุ่นที่ 95 นี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองการจัดหลักสูตร Mini MBA ปีที่ 37 ของคณะพาณิชยศาสตร์และ     การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับเรื่องหลักสูตร เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 95 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี

วัตถุประสงค์

 โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดการค้าในต่างประเทศ 

หลักสูตรการอบรม 186 ชั่วโมง

 

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษา การบริหารธุรกิจสากลทั่วไป โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 186 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

Module 1: Analytical Foundations  

1: Economics for Entrepreneur Thailand’s Economic outlook 2019
2: The World of Entrepreneurs and Business Modeling
-  The World of Entrepreneurs
-  Business Modeling: Best Practice in the World  
3: Design Thinking for Entrepreneur & workshop
4: Entrepreneurial  Strategy
- Creativity and Innovation
- Opportunity Analysis
- Competitive Strategy and Global Strategy Management
- Business plan
- Entrepreneurial Strategy Workshop 
5: MINI Research for Entrepreneur
6: Critical Thinking for Entrepreneur
7: Writing Effective Business Plan

Module 2: Leadership Essentials 

1: Management of People at Work
- Building Team and Entrepreneurs Networking
- Creative thought process and effective communication 
2: Leadership and Managing Change in Challenging Times

Module 3: Core Business Foundations 

1: Entrepreneurial  Marketing
- Marketing Trends and Strategy
- New Product Development and Brand Management
- Sales and Selling Techniques
- Customer Relationship Management
- Negotiation Technique 
2: Entrepreneurial Finance and Accounting
- Entrepreneurial Accounting and Financial Reporting Analysis
- Personal Finance
- Risk Management
- TBS BIZ VILLE : Hybrid Game 
3: Operation and Administration
- Operations Supply Chain Management & Productivity Improvement  
- Protecting the idea and other legal issues for the entrepreneur 
- Government and Legal Environment of Business  
- ASEAN Economic Community (AEC)
- Taxation  
- E-Business Strategy
- Business Key Performance Indicator 
4: Data& IT
- Big data and its big business impact
- Data analytic and workshop 6 hrs
5: Best Practices in Entrepreneurs:
      -     Mandarin Oriental           
     -      Success Story : 7-Eleven and Naris
     -      Best Practices in Entrepreneurs: 23 perspective
     -      Passion for Success
Business Consulting One-to-One
- Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
- Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ
กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
Seminar : ณ องค์กรชั้นนำ ในประเทศ
International Seminar:  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี

กลุ่มเป้าหมาย

        โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- Role Play
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ
- การดูงานต่างประเทศ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 95 อบรมเริ่มวันที่  17 สิงหาคม 2562  – 28 มีนาคม 2563

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี

สถานที่อบรม

        ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ   195,000   บาท
ซึ่งรวมถึง

***Free  iPad***

ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
และการเดินทางไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Click To Call : 09 1119 4510 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


Upcoming Core Courses


All Programs...