Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 35 จำนวนเงิน 43,500 บาท
อบรมวันที่: 19/06/2021 - 07/08/2021
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   


หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การตกแต่งงบการเงิน น่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับนักบัญชีผู้บริหาร ที่สนใจจะเรียนรู้ทางด้านบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารจากหลากหลายประสบการณ์ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการข้ออบรม  85 ชั่วโมง

1. ความเข้าใจการบัญชีและวิชาชีพบัญชีกับ AEC
2. งบการเงิน
3. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
4. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจการบริหารต้นทุนร่วมสมัย
5. การวิเคราะห์งบการเงิน
6. การวิเคราะห์งบการเงิน : Workshop
7. เป้าหมายองค์กรและการจัดการอิงหลักมูลค่า
8. การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน(โครงการลงทุน)
9. ต้นทุนเงินและการจัดหาเงินทุน
10. กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน และต้นทุนเงินทุน
11. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง
12. กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
Professional Practice Development Partner
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
คุณธนเดช  มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม       

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 35  อบรมวันที่ 19, 20, 25 และ 26 มิถุนายน 2, 3, 10, 11, 16, 18, 30, 31 กรกฎาคม 6 และ 7 สิงหาคม 2564

 อบรมทุกวันศุกร์และเสาร์   เวลา 09.00 –16.00 น.
** อบรมวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน และ 18 กรกฎาคม 2564

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมคนละ  43,500.-  บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

[Click LINE Call] : 09 1119 4508 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.
Upcoming Core CoursesShort Courses


All Programs...