Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 27 จำนวนเงิน 42,500 บาท
อบรมวันที่: 03/08/2018 - 22/09/2018
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 70 คน

   

         งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การตกแต่งงบการเงิน น่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับนักบัญชีผู้บริหาร ที่สนใจจะเรียนรู้ทางด้านบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารจากหลากหลายประสบการณ์ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจการสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและองค์กรเป็นหลัก

หัวข้อการข้ออบรม  84 ชั่วโมง

- ความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน

- การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

- การวิเคราะห์งบการเงิน

- วิเคราะห์งบการเงิน : Workshop

- การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด

- มูลค่าของเงินตามเวลาและงบจ่ายลงทุน

- ต้นทุนและการจัดหาเงินทุน

- ปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน

- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงิน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
Professional Practice Development Partner
KPMG Phoomchai Audit Ltd.

คุณธนเดช  มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม       

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 27  ระหว่างวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 สิงหาคม และ 1, 7, 8, 14, 15, 21,  22 กันยายน 2561

อบรมวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

        สถานที่อบรม ณ โรงแรม พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมคนละ  42,500.-  บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

Click To Call : , 02 613 2247 , 02 226 4508 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core CoursesShort Courses


All Programs...