Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 175,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
 • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 02/03/2019 - 01/06/2019
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

ปิดรับสมัคร | ชำระก่อน 23/02/2019


        ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน รวดเร็ว และคาดหมายได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ กระแสโลกาภิวัฒน์ และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทำให้เกิดผลกระทบกับองค์การในแง่มุมต่างๆ องค์การจึงต้องมีการเตรียมพร้อมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวที่ผู้บริหารองค์การ และผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความลุ่มลึกมากขึ้น จึงได้เสนอหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow) รุ่นที่ 9 ขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์จากวิทยากรและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ และพัฒนาเครือข่ายความรู้ และความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคต

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

Advance Human Resource Management : Survival Beyond Tomorrow เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

ภาควิชาการ
 
กลุ่มงานด้านทรัพยากรมนุษย์

 1. กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ 
 2. การสร้าง Employee Engagement 
 3. แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีตัวอย่าง
 4. HR in the boundary – Blurring World
 5. กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง HR Branding
 6. HR & Data Analytic
 7. HR Transformation: แนวคิดสำคัญ
 8. HR Transformation: กรณีตัวอย่าง
 9. นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: กรณีตัวอย่าง
 10. Human Resource Risk Management : Workshop
 11. New Challenges for HR in AEC ERA
 12. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์


กลุ่มงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 1. Thailand 4.0 and HRD Trends 
 2. HR as a Change Agent  
 3. Structured Coaching 
 4. Digital HR 
 5. การประเมินผลการฝึกอบรมและการวัดผลคุ้มค่า : Workshop 
 6. HR & New OD 
 7. เจาะจุดแข็งเพื่อพัฒนาตนเอง 
 8. เจาะจุดแข็งเพื่อพัฒนาทีมงาน 


ภาคทัศนศึกษาดูงาน

    - ทัศนศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และฮังการี 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 2. ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร       

        ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 9  อบรมระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  – 1 มิถุนายน 2562

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และฮังการี ***

สถานที่อบรม

      - โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
      - โรงแรมต่างจังหวัด (อบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562)
      - ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และฮังการี (เฉพาะภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 70 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - ค่ากระเป๋าเอกสาร
      - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
      - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2   ภาคบรรยายและภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน 90 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ  175,000  บาท ซึ่งรวมถึง
2.1 - เอกสารประกอบการบรรยาย
      - ค่ากระเป๋าเอกสาร
      - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
      - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท

2.2 ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
      - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่) รวม 105,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...