Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 8 จำนวนเงิน 175,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 8 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

        ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน รวดเร็ว และคาดหมายได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ กระแสโลกาภิวัฒน์ และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทำให้เกิดผลกระทบกับองค์การในแง่มุมต่างๆ องค์การจึงต้องมีการเตรียมพร้อมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวที่ผู้บริหารองค์การ และผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความลุ่มลึกมากขึ้น จึงได้เสนอหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance  Human  Resource Management : Survival Beyond Tomorrow )” รุ่นที่ 8 ขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวคิดสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์จากวิทยากรและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ

4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ และพัฒนาเครือข่ายความรู้ และความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคต

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

        Advance Human Resource Management : Survival Beyond Tomorrow เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

ภาควิชาการ
 
กลุ่มงานด้านทรัพยากรมนุษย์

- แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีตัวอย่าง

- HR4 Data Analytics

- HR in the boundary – Blurring World

- Generation @ Work and Work Diversity

- กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง HR Branding

- Human Resource Risk Management

- HR Transformation : แนวคิดสำคัญ

- HR Transformation : กรณีตัวอย่าง

- นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: กรณีตัวอย่าง

- การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Employee Engagement)

- New Challenges for global HR & Digital Era

- กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์

กลุ่มงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- Thailand 4.0 and HRD Trends

- Leadership Development Program

- Structured Coaching

- Executive Coaching

- การประเมินผลการฝึกอบรมและการวัดผลคุ้มค่าในการลงทุน

- HR & New OD

- องค์กรแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตพนักงาน

- องค์กรแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตพนักงาน: Workshop

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

ภาคทัศนศึกษาดูงาน

    - ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ยุโรป

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และ/หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ

2. ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

3. ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร       

        ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 8    อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ยุโรป ***

สถานที่อบรม

        ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 70 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2   ภาคบรรยายและภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน 90 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ  175,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ
(ค่าเดินทางชั้นประหยัด  ค่าที่พักคู่  และค่าวีซ่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...