Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 10 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
 • รุ่นที่ 10 จำนวนเงิน 175,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)
 
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน รวดเร็ว และคาดหมายได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ กระแสโลกาภิวัฒน์ และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทำให้เกิดผลกระทบกับองค์การในแง่มุมต่าง ๆ องค์การจึงต้องมีการเตรียมพร้อมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวที่ผู้บริหารองค์การ และผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความลุ่มลึกมากขึ้น จึงได้เสนอหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง Advance HR : Survival Beyond Tomorrow รุ่นที่ 10 ขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์จากวิทยากรและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ และพัฒนาเครือข่ายความรู้ และความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคต

เนื้อหาวิชารวม 93 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร  ประกอบด้วย
1. ภาควิชาการ
กลุ่มงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 40 ชั่วโมง
 • กิจกรรมแนะนำตัว
 • แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Disruptive Technology
 • OKRs เพื่อการบริหารผลงานให้ได้ใจและได้คน
 • HR in the boundary – Blurring World
 • กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง HR Branding
 • HR & Data Analytics
 • HR Transformation: แนวคิดสำคัญ
 • HR Transformation: กรณีตัวอย่าง
 • นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: กรณีตัวอย่าง
 • Human Resource Risk Management : Workshop
 • New Challenges for HR in Global and Digital : Post Covod-19 Era
 • HR กับการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์       
กลุ่มงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 33 ชั่วโมง
 • ธุรกิจไทยกับความสามารถในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การบริหารคนและการพัฒนาคนในยุค New Normal
 • HR as a Change Agent
 • Structured Coaching
 • Digital HR
 • การประเมินผลการฝึกอบรมและการวัดผลคุ้มค่า : Workshop
 • HR & New OD
 • เจาะจุดแข็งเพื่อพัฒนาตนเอง
 • เจาะจุดแข็งเพื่อพัฒนาทีมงาน
2.  ภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ  20 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2. ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร       

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 10  อบรมประมาณเดือนมิถุนายน 2564

ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

1. โรงแรมในกรุงเทพฯ
2. โรงแรมในต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
3. รับฟังการบรรยาย และทัศนศึกษาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม (เฉพาะผู้ที่สมัครภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  จำนวน 73 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศ) 
ค่าธรรมเนียม คนละ 70,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมต่างจังหวัด
 
Module ที่ 2 จำนวน 93 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศและภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
ค่าธรรมเนียม คนละ 175,000 บาท ซึ่งรวมถึง
2.1    - เอกสารประกอบการบรรยาย
         - ค่ากระเป๋าเอกสาร
         - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
         - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท
2.2    - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
         - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่) รวม 105,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
Mobile  : 09-1119-4510  (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

[Click LINE Call] : 09 1119 4500 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.
Upcoming Core Courses


All Programs...