Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 25 จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 14/05/2021 - 15/05/2021
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   


หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร“ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงิน ได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

หัวข้อการอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

- กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

- การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ

- วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี

- งบการเงินและประเภทของงบการเงิน

- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน

- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)

- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

- การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่อง

- อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

- อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้

- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน

- ตัวแบบดูปองท์

วันที่สอง : การบริหารการเงิน

- เป้าหมายขององค์กร

- หน้าที่ของการบริหารการเงิน

- เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน

- การหาระดับความต้องการเงินทุน

- การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน

- การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน

- การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม

- ต้นทุนเงินทุน

- การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม

- การจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

- ประเภทของแหล่งเงินทุน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจความรู้ด้านการเงินการบัญชีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 8,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 25 อบรมวันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail :    conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4500 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...