[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Sunday, 27.10.2024 - Sunday, 27.10.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

หลักการและเหตุผล

Objective and Key Results หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า OKRs เป็นแนวคิดทางด้านการจัดการองค์กรผ่านการตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยม โดยแนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้และประสบผลสำเร็จมาแล้วกับองค์กรระดับโลก เช่น Google และเป็นแนวคิดที่สามารถทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานไปในขณะเดียวกัน 
OKRs จะมีความแตกต่างกับการใช้ KPIs แต่ไม่ได้แปลว่าระบบใดจะดีกว่าระบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้มากกว่า องค์กรสามารถใช้ OKRs ไปพร้อมกับการใช้ KPIs ได้หากผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน 2 ระบบนี้อย่างถ่องแท้ ซึ่งทั้งสองระบบนี้ก็จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการของ OKRs
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ OKRs ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. ที่มาและความหมายของ Objective and Key Results
2. การออกแบบ Objective and Key Results ในองค์กร
3. การนำ Objective and Key Results ไปใช้ในทางปฏิบัติ
4. Workshop
5. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร 

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือ พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs และใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่ การบรรยาย และ Workshop ผู้เรียนจะได้รับหนังสือใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จและเอกสารประกอบการบรรยาย

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2567 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900. - บาท ต่อท่าน ราคานี้รวมถึง
- อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
- หนังสือใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ
- เอกสารประกอบการสอน 
- วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...