SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Management Development : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : : รุ่นที่ 100 อบรมระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2568 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ (ประเทศในทวีปยุโรป)***


หลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action [Update!]

อบรมวันที่: 13/07/2024 - 21/12/2024

[Online-Certificate]

ครอบคลุมทุกมิติเพื่อการทำ Digital/ AI Transformation บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการทำแผน DT/ AT ที่องค์กรนำไปใช้ได้ เรียนรู้ดูงานในประเทศ และกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย เปิดโลกดูงานบริษัทระดับโลก ในประเทศผู้นำด้าน AI : : อบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2567 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ


หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics [Update!]

อบรมวันที่: 21/09/2024 - 26/10/2024

[Online-Certificate]

เรียนรู้หลักการแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล : : อบรมระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 ตุลาคม 2567 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และ True Digital Park


หลักสูตร Essential Managerial Skills [Popular!]

อบรมวันที่: 11/07/2024 - 12/07/2024

[Online-Certificate]

5 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการตัวจริง- เข้าใจงาน-มีเป้าหมาย-มอบงานได้-ติดตามเป็น-รักษาคนได้; รูปแบบการเรียนรู้ Interactive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่วิทยากรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประมวลความรู้และทักษะ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานที่เผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามที่ต้องการ : : อบรมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร AI Essentials for Management [Update!]

อบรมวันที่: 27/07/2024 - 27/07/2024

[Online-Certificate]

AI เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานต่อองค์กรที่สำคัญ เป็นทักษะที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่สถานะการทำงาน สำหรับพนักงานที่ต้องปรับตนเองเพื่อความก้าวหน้า สำหรับผู้บริหารที่ต้องปรับองค์กรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ : : อบรมวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพฯ


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง ความสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ : : อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Balanced Scorecard แนวคิดที่ช่วยให้องค์กรสามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการวัดผลเป็นตัวขับเคลื่อน แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย และช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ : : วันที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร ใช้ KPIs อย่างไรให้สำเร็จ [Update!]

อบรมวันที่: 18/08/2024 - 18/08/2024

[Online-Certificate]

KPIs เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาในการออกแบบและจัดทำ KPIs รวมถึงไม่สามารถนำเอา KPIs ไปใช้บริหารจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเท่าที่ควร : : อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ [Update!]

อบรมวันที่: 09/06/2024 - 09/06/2024

[Online-Certificate]

OKRs จะมีความแตกต่างกับการใช้ KPIs แต่ไม่ได้แปลว่าระบบใดจะดีกว่าระบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้มากกว่า องค์กรสามารถใช้ OKRs ไปพร้อมกับการใช้ KPIs ได้หากผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน 2 ระบบนี้ : : อบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : : อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


หลักสูตร Critical thinking for Decision Making [Popular!!]

อบรมวันที่: 01/06/2024 - 01/06/2024

[Online-Certificate]

Critical thinking for Decision Making สร้างสกิลเอ๊ะ แยกแยะคุณค่า ประเมินข้อมูล ตัดสินใจเฉียบขาด : : อบรมวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ฝึกฝนให้แน่นอน รอไปก่อนจะแน่นิ่ง เพราะผู้นำโครงการที่แน่ๆ มีแค่ 1 ใน 4 : : อบรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : : อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : : อบรมวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร Service Excellence [Popular!]

อบรมวันที่: 22/06/2024 - 22/06/2024

[Online-Certificate]

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : : วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์