Consulting Project

OKRS: CONSULTING PROJECT โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

OKRS: CONSULTING PROJECT โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

2021-10-05 11:28:45

ร่วมแก้ไขปัญหาในองค์กรไปกับ “โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร” ที่บริหารองค์กรด้วย Objectives and Key Results เครื่องมือวัดผลองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผ่าน OKRs Software ที่จะช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาองค์กร โดยเปิดรับสมัคร...

Read more

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

2019-09-30 06:51:19

5 แนวทางหลักที่ภาครัฐควรนำมาพิจารณาในการกำกับดูแลบริการ Ride-hailing โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ขับ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ภาครัฐ ตลอดจนสังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับส่งเสริมการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน...

Read more

Edua
Edua