Consulting Project

โครงการให้คำปรึกษา Balanced Scorecard Fast Track

โครงการให้คำปรึกษา Balanced Scorecard Fast Track

2024-04-19 09:34:31

วัดผลองค์กรแบบสมดุลที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวัดผลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการเจริญเติบโต...

Read more

โครงการให้คำปรึกษา KPIs Fast Track

โครงการให้คำปรึกษา KPIs Fast Track

2023-12-04 10:25:26

Key Performance Indicators หรือ KPIs นั้น เป็นแนวคิดการตั้งตัวบ่งชี้พร้อมทั้งค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานที่เป็นที่นิยมใช้ในองค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน...

Read more

โครงการให้คำปรึกษา OKRs Fast Track

โครงการให้คำปรึกษา OKRs Fast Track

2023-07-05 13:34:13

Objectives and Key Results หรือ OKRs แนวคิดการตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ที่มีองค์กรระดับโลกจำนวนมากที่ได้นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ...

Read more

โครงการศึกษา ''ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี''

โครงการศึกษา ''ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี''

2022-06-14 13:24:16

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ Stak...

Read more

โครงการที่ปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร (In-house solution enabler)   หลักสูตร COACHING FOR ENHANCING BUSINESS PERFORMANCE

โครงการที่ปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร (In-house solution enabler) หลักสูตร COACHING FOR ENHANCING BUSINESS PERFORMANCE

2022-02-08 15:03:13

การโค้ชเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้นำมีความเข้าใจพนักงานทุก ๆ ระดับ และเกิดการพัฒนา แก้ไขปัญหาในการทำงานได้ มีความภาคภูมิใจ มีพลังในการทำงานที่ท้าทายต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหา อุปสรรคใด ๆ ขึ้นกับองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที...

Read more

OKRS: CONSULTING PROJECT โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

OKRS: CONSULTING PROJECT โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

2021-10-05 11:28:45

ร่วมแก้ไขปัญหาในองค์กรไปกับ ''โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร'' ที่บริหารองค์กรด้วย Objectives and Key Results เครื่องมือวัดผลองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผ่าน OKRs Software ที่จะช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาองค์กร โดยเปิดรับสมั...

Read more

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

2019-09-30 06:51:19

5 แนวทางหลักที่ภาครัฐควรนำมาพิจารณาในการกำกับดูแลบริการ Ride-hailing โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ขับ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ภาครัฐ ตลอดจนสังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับส่งเสริมการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน...

Read more

Edua
Edua