Consulting Project

โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร

โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร

2021-01-21 14:40:31

ตอบโจทย์การบริหารองค์กรด้วย OKRs - Objectives and Key Results อีกหนึ่งเครื่องมือวัดผลองค์กรที่ ทรงประสิทธิภาพ โดยศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้จัด “โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร” เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร ผ่าน OKRs Software ซึ่งทุกองค์กรที่เข้

Read more

Edua
Edua