Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Hybrid Courses

hybrid  course [Hybrid] โครงการอบรมหลักสูตร ''ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 20/08/2022 - 20/08/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตร ''ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที''

หลักการและเหตุผล

ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าธุรกิจต่างๆ มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ละธุรกิจล้วนแล้วแต่ต้องการเข้านำเสนอแผนงาน, นำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเร่งฟื้นฟูธุรกิจของตนเองที่ซบเซามาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันผู้ซื้อเองก็ต้องพบจำนวนการนำเสนอที่มีมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ก็ทำให้รูปแบบการนัดพบหรือการนำเสนอเปลี่ยนไปอย่างมาก จึงทำให้ผู้ซื้อเองก็ต้องการการนำเสนอที่ตรงจุด มีความน่าสนใจตั้งแต่แรก และใช้เวลาที่กระชับ ซึ่งผู้นำเสนอส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงยึดติดกับการนำเสนอแบบดั้งเดิมที่มีลำดับขั้นตอน, มีรายละเอียดมาก ๆ และใช้เวลาการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้ต้องผิดหวังและถูกปฎิเสธอย่างน่าเสียดาย จึงทำให้สูญเสียเวลาทั้งผู้นำเสนอและผู้ซื้อแม้ว่าจะสามารถขอโอกาสเพื่อปรับแผนการนำเสนอในครั้งถัดไปได้ ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะสามารถปิดการขายได้ทันคู่แข่งรายอื่นที่กำลังรอต่อคิวเข้านำเสนอได้อีกหรือไม่
ดังนั้นในการอบรมหลักสูตร ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 minutes Flash deal presentation for next normal meeting) จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ และควบคุมการนำเสนอให้เจาะจงตรงประเด็น เหมาะสมกับผู้ซื้อที่มีเวลาจำกัดและธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เพราะ 90% ของลูกค้ารายใหญ่ตัดสินใจเลือกเราในวันเดียว ผู้นำเสนอจึงต้องรู้วิธีการทำแผนงานการนำเสนออย่างตรงจุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้ทันที

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วภายใน 30 นาที
2. สร้างยอดขายหรือผลลัพธ์ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจในสถาวะที่มีการแข่งขันที่สูง
3. สร้างแผนการนำเสนอที่มีประสิทธิผล, มีความคมชัด, เฉพาะเจาะจง และประหยัดเวลา

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารลูกค้ารายใหญ่, ผู้บริหารการขายและการตลาด ในทุกกลุ่มธุรกิจ
2. ผู้บริหารงานระดับสูงและเจ้าของกิจการต่างๆ ที่ต้องนำเสนอแผนงานหรือแผนธุรกิจ

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. นำเสนอผลสำรวจของผู้บริหารจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอของผู้ขายในภาคธุรกิจต่าง
2. อบรบการทำ Presentation ด้วยเครื่องมือ 3x10=30 Technique (Effective Presentation skill  3x10=30 Technique).
3. ฝึกหัดการออกแบบ Presentation ด้วยเครื่องมือ 3x10=30 Technique
4. อบรบการทำเนื้อหาการนำเสนอให้น่าสนใจ ด้วยเครื่องมือ CBA Model (Presentation Transform sales content to be advantage - CBA Model)
5. ฝึกหัดการออกแบบเนื้อหาการนำเสนอให้น่าสนใจ ด้วยเครื่องมือ CBA Model (Presentation Transform sales content to be advantage - CBA Model)
6. อบรบลักษณะพฤติกรรมลูกค้าในภาคธุรกิจแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือ DEAL Model (Understand Business behavior style - DEAL Model)
7. ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจบหลักสูตร

วิทยากร 

คุณพิชิต พรธนาเลิศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยเครื่องมือธุรกิจเชิงปฎิบัติการ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนารูปแบบการนำเสนอของตนเองได้ ประกอบกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการอบรบ ได้แก่
- การบรรยาย 30% 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และฝึกปฎิบัติ 70%

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508 (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4508       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...