Home : Open Enrollment Programs » All » Hybrid Courses

hybrid  course [Hybrid] โครงการอบรมหลักสูตร การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จสำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales Management)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 09/07/2022 - 09/07/2022
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 30 คน

   

*


โครงการอบรมหลักสูตร การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จสำหรับผู้บริหารงานขาย  (OKRs for Sales Management)

หลักการและเหตุผล

จากความสำเร็จขององค์กรระดับโลกต่างๆ ที่นำหลักการ OKRs (objective key result) มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ ด้วยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้หน่วยงานขายก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากในการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร โดยผู้บริหารหน่วยงานขายจำเป็นที่จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานขายมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุความสำเร็จนั้น ๆ ได้ 
ดังนั้นในหลักสูตร การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ร่วมกันกับทีมงานขายด้วยการสร้างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตั้งเป้าหมาย (Objective)  และตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ของหน่วยงานขาย นั้นสอดคล้องกับเป้าสูงสุดขององค์กร
2. เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถกำหนดตัววัดผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานย่อยหรือรายบุคคลได้
3. ทำให้มั่นใจได้ว่าตัววัดผลลัพธ์นั้น ๆ เหมาะสมมากพอที่จะตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานขายและตอบสนองเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. หัวหน้าหรือผู้บริหารงานขายและการตลาด
2. ผู้บริหารฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
3. ผู้บริหารงานระดับสูงและเจ้าของกิจการต่างๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจ

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. เข้าใจหลักการและองค์ประกอบ OKRs (objective key result) สำหรับผู้บริหารงานขาย (What's OKRs model for Sales management?)
2. เข้าใจวิธีการการตั้งเป้าหมาย (Objective) เพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย ด้วยเครื่องมือ OKRs setting module
3. ฝึกหัดการออกแบบเป้าหมาย (Objective) ด้วยเครื่องมือ OKRs setting module ของตนเอง
4. เข้าใจองค์ประกอบของผลลัพธ์เชิงธุรกิจเพื่อนำมากำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ด้วยเครื่องมือ Business Cubik model (Understand Shape of Result - Business Cubik model)
5. ฝึกหัดการออกแบบ ตัววัดผลลัพธ์ (Key result)  ด้วยเครื่องมือ Business Cubik model
6. ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจบหลักสูตร

วิทยากร 

คุณพิชิต พรธนาเลิศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ด้วยเครื่องมือธุรกิจเชิงปฎิบัติการ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนา OKRs (objective key result) ของตนเองได้ ประกอบกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการอบรบ ได้แก่
- การบรรยาย 35% 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และฝึกปฎิบัติ 65%

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...