Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 25/06/2020 - 25/06/2020
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

ปิดรับสมัคร | ชำระก่อน 18/06/2020


         ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารเริ่มตระหนักแล้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มาก  การคาดคะเนข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้เรียกว่า  “งบประมาณ” งบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อจะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ     และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผล   การทำงาน โดยทั่ว ๆ ไปงบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์

วัตถุประสงค์        

1.เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ
3. เรียนรู้วิธีการควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง

1. ภาพรวมและเป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์
2. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบประมาณ
4. หน้าที่ของหน่วยงานงบประมาณและคณะกรรมการงบประมาณ
5. งบประมาณประเภทต่างๆ ในองค์กร
6. ภาพรวมและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ
7. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณอย่างย่อ

7.1 งบประมาณการขาย
7.2 งบประมาณการผลิต
7.3 งบประมาณวัตถุดิบทางตรง
7.4 งบประมาณค่าแรงทางตรง
7.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
7.6 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
7.7 งบประมาณเงินสด
7.8 งบประมาณงบกำไรขาดทุน
7.9 งบประมาณงบดุล

8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ
9. หลักการในการบริหารงบประมาณ
10. การควบคุมงบประมาณและวิเคราะห์ความแตกต่าง
11. แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไร
12. ปัญหาในการบริหารงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

       นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน 30 คน

วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
• การบรรยาย
• Workshop

วิทยากร

        อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
        ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 7 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียม 5,500.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

Click To Call : 09 1119 4510 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับสำรองที่นั่งอบรม »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...