SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

29809

SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill)

การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : อบรมวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนการประชุมร่วมกับลูกค้า (Business Review Meeting Management)''

แนวทางและเทคนิคการบริหารการประชุมร่วมกับลูกค้า Business Review Meeting เรียนรู้แนวทางในการเตรียมการและดำเนินการประชุม ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทบทวนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ผ่านมาและวางแผนอนาคตบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุม : อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : อบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)''

การขาย เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่างๆในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ : อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : อบรมวันที่ 25, 26 ตุลาคม และ 1, 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)''

อยากหากำไร และยอดขายให้กับธุรกิจตนเอง ต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก : อบรมวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ ทราบวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า : อบรมวันที่ 4 และ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร ''ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที''

ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 minutes Flash deal presentation for next normal meeting) จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ และควบคุมการนำเสนอให้เจาะจงตรงประเด็น : อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร ''ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ''

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์หรือและผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ที่มีความสนใจในการขยาย พัฒนา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ หรือวางแผนธุรกิจในอนาคต ในเรื่องการกระจายสินค้าในช่องทาง GT/TT ได้ สร้างแนวคิด ลงมือทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องมือ (Tools) ที่เข้าใจได้ง่าย ลัด สั้น เร็ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ได้ : อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance)

การจัดการโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่นำมาสู่การบริหารจัดการโซ่อุปทานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร : อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตร Supply Chain Design

[Onsite] หลักสูตร Supply Chain Design [HOT!!]

อบรมวันที่: 23/04/2022 - 23/04/2022

โซ่อุปทานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการบริหารโซ่อุปทาน รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการตอบสนองผู้บริโภค (Responsiveness) จึงนำมาสู่การออกแบบโซ่อุปทานเพื่อการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas& Lean Canvas)

Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการวางแผนภาษี  (Tax Planning)

[Onsite] หลักสูตรการวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

[Onsite] หลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Balanced Scorecard

[Onsite] หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

[Onsite] หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) [UPDATE!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

ลดข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง : อบรมวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการหลัง Covid-19

เรียนรู้รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ กรอบและขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์การเทรด ที่มากกว่าการดูกราฟ

ทำไมลงทุนแล้วขาดทุน สาเหตุหลักเป็นเพราะว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังจะรวยเร็วจากการลงทุน และไม่มีการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ขาดการตรวจสอบวิธีการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อผิดพลาด สิ่งที่น่ากลัวกว่าการล้มเหลว คือ ความ “ไม่รู้” ว่าล้มเหลวเพราะอะไร และการเสียเวลาหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขอย่างไม่ตรงจุด : อบรมเวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)