SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

29809

[Onsite] หลักสูตร Critical thinking for Decision Making [UPDATE!]

อบรมวันที่: 27/05/2023 - 27/05/2023

Critical thinking for Decision Making สร้างสกิลเอ๊ะ แยกแยะคุณค่า ประเมินข้อมูล ตัดสินใจเฉียบขาด : อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


[Onsite] หลักสูตร Agile Management [UPDATE!]

อบรมวันที่: 20/05/2023 - 20/05/2023

Agile Management จงเป็นปลาโลมา อย่าเป็นเรือดำน้ำ เคลื่อนไหวให้คล่องตัวตามจังหวะลูกค้า : อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ฝึกฝนให้แน่นอน รอไปก่อนจะแน่นิ่ง เพราะผู้นำโครงการที่แน่ๆ มีแค่ 1 ใน 4 : อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ ทราบวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า : อบรมวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมวันที่ 2 และ 11 และ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 4 เมษายน 256ุ6 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : อบรมวันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : อบรมวันที่ 7, 8, 14, 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 minutes Flash deal presentation for next normal meeting) จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ และควบคุมการนำเสนอให้เจาะจงตรงประเด็น : อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 13,14, 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : อบรมวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : อบรมวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


[Onsite] หลักสูตร Service Excellence [HOT!!!]

อบรมวันที่: 20/01/2023 - 20/01/2023

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


อยากหากำไร และยอดขายให้กับธุรกิจตนเอง ต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก : อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


การขาย เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่างๆในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ : อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์หรือและผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ที่มีความสนใจในการขยาย พัฒนา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ หรือวางแผนธุรกิจในอนาคต ในเรื่องการกระจายสินค้าในช่องทาง GT/TT ได้ สร้างแนวคิด ลงมือทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องมือ (Tools) ที่เข้าใจได้ง่าย ลัด สั้น เร็ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ได้ : อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


การจัดการโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่นำมาสู่การบริหารจัดการโซ่อุปทานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร : อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


[Onsite] หลักสูตร Supply Chain Design [HOT!!]

อบรมวันที่: 23/04/2022 - 23/04/2022

โซ่อุปทานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการบริหารโซ่อุปทาน รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการตอบสนองผู้บริโภค (Responsiveness) จึงนำมาสู่การออกแบบโซ่อุปทานเพื่อการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


แนวทางและเทคนิคการบริหารการประชุมร่วมกับลูกค้า Business Review Meeting เรียนรู้แนวทางในการเตรียมการและดำเนินการประชุม ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทบทวนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ผ่านมาและวางแผนอนาคตบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุม : อบรมเวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


[Onsite] หลักสูตรการวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : อบรมวันที่ 12-13 กันยายน 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


[Onsite] หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


[Onsite] หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) [UPDATE!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

ลดข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง : อบรมวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ. ท่าพระจันทร์


เรียนรู้รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ กรอบและขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ทำไมลงทุนแล้วขาดทุน สาเหตุหลักเป็นเพราะว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังจะรวยเร็วจากการลงทุน และไม่มีการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ขาดการตรวจสอบวิธีการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อผิดพลาด สิ่งที่น่ากลัวกว่าการล้มเหลว คือ ความ “ไม่รู้” ว่าล้มเหลวเพราะอะไร และการเสียเวลาหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขอย่างไม่ตรงจุด : อบรมเวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)