[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร ใช้ Balanced Scorecard อย่างไรให้สำเร็จ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 10 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Sunday, 20.10.2024 - Sunday, 20.10.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*หลักสูตร ใช้ Balanced Scorecard อย่างไรให้สำเร็จ

หลักการและเหตุผล

แนวคิดการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นแนวคิดที่ช่วยให้องค์กรสามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการวัดผลเป็นตัวขับเคลื่อน แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย และช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
อย่างไรก็ตามยังมีหลายองค์กรที่ยังมีความสับสนในการใช้แนวคิดนี้ หลายองค์กรยังมองเห็นแนวคิดนี้เป็นเพียงการวัด 4 ด้านได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการเจริญเติบโตเท่านั้น ซึ่งการมองในลักษณะนี้จะทำให้ Balanced Scorecard เป็นเพียงแค่ระบบการวัดผลเท่านั้น แต่จะไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องในการออกแบบและใช้ Balanced Scorecard ให้เกิดความสำเร็จให้กับองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจในแนวคิดนี้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้กับองค์กรได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการของ Balanced Scorecard
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ Strategy Map และ Balanced Scorecard ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ Balanced Scorecard ในการขับเคลื่อนองค์กร

หัวข้ออบรม

1. ที่มาและความหมายของ Balanced Scorecard
2. การออกแบบ Balanced Scorecard ในองค์กร
3. การนำ Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติ
4. Workshop
5. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร 

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือการวัดผลองค์กรแบบสมดุล ความลับของการวัดผล ใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่ การบรรยาย และ Workshop ผู้เรียนจะได้รับ eBook การวัดผลองค์กรแบบสมดุลและเอกสารประกอบการบรรยาย

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900. - บาท ต่อท่าน ราคานี้รวมถึง
- อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
- eBook การวัดผลองค์กรแบบสมดุล
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...