[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 38 จำนวนเงิน 6,900 บาท

Saturday, 05.10.2024 - Saturday, 05.10.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 15 คน

*


หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร
ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ทุกองค์กรต้องการผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการแย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น ดังนั้น โหงวเฮ้งและการคัดเลือก Talent ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร จึงเป็นอีกวิธีการที่จะได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง และเหมาะสมมาบริหารงานแต่ละประเภท 
โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูบุคลิก ลักษณะของแต่ละคน ไปพร้อมกับการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งว่าต้องเป็นอย่างไร ที่จะเรียกว่าเข้าข่ายเป็น Talent ขององค์กร การกำหนดลักษณะวิธีการคัดเลือก ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน และเวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตัวพนักงานบนพื้นฐานความพร้อมของพนักงาน ไปสู่บทบาทในอนาคตที่ถูกต้อง และเหมาะสมตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นเป็นอยู่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และลักษณะของโหงวเฮ้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ให้เหมาะสมกับงานและการบริหารงานภายในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง

  1.  คุณสมบัติ ข้อกำหนด และเครื่องมือพัฒนาคนเก่งและคนดี (Talent)
  2.  องค์ประกอบของโชคชะตา
  3.  ความรู้เบื้องต้นและที่มาของโหงวเฮ้ง
  4.  ลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้า บอกอะไรได้บ้าง
  5.  การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
  6.  การปรับโหงวเฮ้งสำหรับผู้บริหาร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ
4. ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Workshop

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

- ประธานผู้บริหาร บริษัท D POWER IT TECHNOLOGY จำกัด
- ผู้อำนวยการหลักสูตร China Business Leader มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
- วิทยากรพิเศษ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900 บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...