Home : Open Enrollment Programs » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 24 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายต่างตระหนักในความจริงนี้ จึงมีการทำ “สงคราม” แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น ดังนั้นโหงวเฮ้งและการคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร จึงเป็นอีกวิธีที่จะได้มาซึ่งคนคนดี คนเก่ง ที่เหมาะสมมาบริหารกับงานแต่ละประเภท
โหงวเฮ้ง เป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูบุคลิก ลักษณะของแต่ละคน ไปพร้อมกับการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งว่าต้องเป็นอย่างไรที่จะเรียกว่าเข้าข่ายเป็น Talent ขององค์กร การกำหนดลักษณะผลงานให้ชัดเจน วิธีการหาที่ถูกต้องชัดเจน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการหา เวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตัวพนักงานบนพื้นฐานความพร้อมของพนักงาน ไปสู่บทบาทในอนาคตที่ถูกต้อง การบริหาร Talent ให้ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดบทบาทในอนาคตว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมการพัฒนาแล้ว พนักงานจะต้องรับบทบาทหน้าที่อะไร และจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างที่สูงขึ้น ซึ่งบทบาทใหม่ๆ ที่จะมาถึงนี้จะต้องเหมาะสม และตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นเป็นอยู่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาคนเก่งและคนดี โดยใช้ข้อกำหนดและเครื่องมือของการบริหาร Talent
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโหงวเฮ้ง ลักษณะของโหงวเฮ้งบอกอะไร การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการปรับปรุงโหงวเฮ้ง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง

- คุณสมบัติ / ข้อกำหนดและเครื่องมือพัฒนาคนเก่งและคนดี (Talent) องค์ประกอบของโชคชะตา
- ความรู้เบื้องต้นและที่มาของโหงวเฮ้ง ลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้า บอกอะไรได้บ้าง
- การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การปรับปรุงโหงวเฮ้งสำหรับผู้บริหาร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ    ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Workshop

วิทยากร

ดร. นริศ  ธรรมเกื้อกูล
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม (Group CEO)  บริษัท รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 24 ...
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500 บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4513 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.


Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...