Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร นักการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 19,500 บาท
อบรมวันที่: 08/03/2019 - 23/03/2019
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

ปิดรับสมัคร | ชำระก่อน 01/03/2019


        สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้เงินกู้เมื่อมีความจำเป็น แต่จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ จึงนำเงินมาฝากสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ต้องบริหารจัดการเงินฝากเพื่อให้ผลตอบแทนสมาชิก ทั้งการนำเงินไปให้สมาชิกกู้ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม และนำเงินลงทุนในตราสารต่างๆ ซึ่งการให้กู้เงินแก่สมาชิกต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ปรากฏว่าสหกรณ์มีการให้เงินกู้แก่สมาชิกจำนวนมากและขยายงวดการชำระหนี้ยาว และนำเงินจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นมาใช้ในการให้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคต และอาจก่อให้เกิดลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยพบว่าสถานการณ์ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนสูง เป็นเงินให้กู้ของสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณ 40% ของทั้งระบบ เงินกู้สถาบันการเฉพาะกิจ (SFI) ประมาณ 30% ที่เหลือเป็นสหกรณ์และอื่นๆ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีการให้สินเชื่อที่เติบโตเร็ว ปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 15 ของหนี้ภาคครัวเรือน
        ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และกรรมการสหกรณ์ ให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน และการใช้เครื่องมือในการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามแนวทางการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงตาม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหาร และกรรมการสหกรณ์
2. ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินสหกรณ์

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรการอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  • การกำกับดูแลกิจการ
  • การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO
  • การบัญชีเบื้องต้นและการจัดทำงบการเงิน
  • การบัญชีของกิจการของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์  
  • การวิเคราะห์งบการเงินและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
  • การประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Basel I-II
  • ความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง 
  • การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
  • นโยบายเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน

วิธีการฝึกอบรม


วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- กรณีศึกษา (Case Study)

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญชำนาญการ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 8 - 23 มีนาคม 2562

อบรมวันศุกร์ – เสาร์  เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่อบรม

ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 19,500 บาท   ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  

All Programs...