Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 180,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (MINI ENTREPRENEUR)         
        ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างฐานะด้วยการสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ผู้ประกอบการควรมีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขึ้น

วัตถุประสงค์

โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ
4. เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น และเติบโตได้ต่อไป

เนื้อหาวิชารวม 95 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ภาควิชาการ

รายละเอียดวิชา รวม   75  ชั่วโมง

- แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ

- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

- แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ

- Market Feasibility

- Operation Feasibility

- การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

- การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

- การบริหารการเงิน

- Financial Analysis

- Financial Feasibility

- ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- การบริหารธุรกิจครอบครัว

- การบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต

- การพัฒนาทีมงาน

- กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์


ภาคทันศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ต่างประเทศ (ยุโรป)   20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการฯ นี้เหมาะกับ
1. ผู้ที่สนใจจะสร้างธุรกิจ (Startup) ของตนเอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายธุรกิจออกไป
3. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตของหน่วยงาน
4. ผู้สนใจในแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2561

อบรมทุกวันศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ต่างประเทศ  ***

สถานที่อบรม

***ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ***
โรงแรมในต่างจังหวัด  2 วัน 1 คืน

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1 จำนวน 75 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2   จำนวน 95 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  180,000 บาท  ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานประเทศ
(ค่าเดินทางชั้นประหยัดและค่าที่พักคู่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

Click To Call : , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...