Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร Innovative Entrepreneurship

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 180,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตร Innovative Entrepreneurship

        ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างฐานะด้วยการสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ผู้ประกอบการควรมีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขึ้น

วัตถุประสงค์

โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน และวางแผนธุรกิจ
4. เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น

เนื้อหาวิชารวม 96 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ภาควิชาการ

1.   แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ
2.   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม I
3.   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม II
4.   แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ I
5.  .แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ II
6.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
           -   Market Feasibility
           -   Operation Feasibility
7.   การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
8.   การทำ Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการ
9.   การบัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ
10.   การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
11.   การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
            -   Financial Analysis
12.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน          
    -   Financial Feasibility     
13.  การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Value Creation) ด้วย Digital Business
14.  ถอดบทเรียนจาก Digital Startup
15.  การเจาะจุดแข็งเพื่อความสำเร็จ
16.  กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
17.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคทัศนศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต่างประเทศ (ยุโรป)

กลุ่มเป้าหมาย

 โครงการฯ นี้เหมาะกับ
1. ผู้ที่สนใจจะสร้างธุรกิจใหม่ของตนเอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายธุรกิจหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตของหน่วยงาน
4. ผู้สนใจในแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 14 กันยายน - 14 ธันวาคม 2562

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ต่างประเทศ  ***

สถานที่อบรม

1. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
2. โรงแรมในต่างจังหวัด  2 วัน 1 คืน
3. ประเทศในยุโรป (เฉพาะผู้ที่สมัครภาคบรรยายพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1 จำนวน 76 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000  บาท  ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2 จำนวน 96 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  180,000 บาท  ประกอบด้วย
2.1   - เอกสารประกอบการบรรยาย
       - ค่ากระเป๋าเอกสาร
       - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
       - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
2.2   - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานประเทศในยุโรป (ค่าเดินทางชั้นประหยัดและค่าที่พักคู่) รวมเป็นเงิน 105,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

Click To Call : 09 1119 4500 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


Upcoming Core Courses


All Programs...