SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

SHORT COURSE
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

หลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

อบรมวันที่: 25/10/2018 - 25/10/2018

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ และเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น : อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Balanced Scorecard

หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!!]

อบรมวันที่: 02/11/2018 - 02/11/2018

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

การตั้งคำถามเป็นกระบวนการที่ช่วยในการค้นพบคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการทำงาน ทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง(Listening Skills) ทักษะการคิด(Thinking Skill) และการตั้งคำถาม(Questioning Skill) การให้เสียงสะท้อน(Giving Feedback) และการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection) : อบรมวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.


SHORT COURSE
หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณ... รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพที่เป็นกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตัวเอง, เหนื่อยกับการหาเป้าหมายชีวิต และยังไม่ทราบความต้องการของตัวเอง, ต้องการที่จะเริ่มต้นที่คำว่า “ใช่” ตั้งแต่วันนี้ : อบรมวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ลดข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง : อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : รุ่นที่ 12 อบรมวันที่ 3, 4, 6, 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจัดทำใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์