Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 18/06/2022 - 18/06/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance)
โซ่อุปทาน ถือเป็นกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ส่วนประกอบ ข้อมูลข่าวสาร และเงินนำมาสู่การลดต้นทุนและย่นระยะเวลาในทุก ๆ กระบวนการ ซึ่งการจัดการโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่นำมาสู่การบริหารจัดการโซ่อุปทานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “การประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance)” เพื่อให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทาน สามารถประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในองค์กรของตนเองผ่านเครื่องมือที่พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทานและการขนส่ง อาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโซ่อุปทาน โดยผ่านเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายงานต่าง ๆ อาทิ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน สายงานด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
3. ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดการสินค้า และบริการ 
4. ผู้ที่สนใจด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

หลักสูตรการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- Introduction to Supply Chain Performance
- Supply chain metrics and measurement systems
- The benefits of supply chain performance measurement systems 
- Workshop: Exclusive measurement tool

วิธีการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- Workshop

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ 
คณบดีและอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 5,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
2. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
3. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...