Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Designing Modern Supply Chains

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • ค่าธรรมเนียมอบรม 100,000.- บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตร  Designing Modern Supply Chains
การจัดการโซ่อุปทาน ถือเป็นกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ ท่ามกลางพลวัตและ Disruption ทางธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ส่วนประกอบ ข้อมูลข่าวสาร และเงินนำมาสู่การลดต้นทุนและย่นระยะเวลาในทุก ๆ กระบวนการ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุดและได้กำไรสูงสุด รวมทั้งการมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย อีกทั้งเมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกได้มองเห็นผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อกิจกรรมและภาคเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง เป็นสิ่งที่ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารจัดการโซ่อุปทานเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการให้กลายเป็น Logistic 4.0 รวมทั้งการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ก็ยิ่งทำให้การ Disruption ในองค์กรเกิดอย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโซ่อุปทานในทุก ๆ ด้าน อาทิ การลดต้นทุนการขนส่ง การบริหารจัดการข้อมูล หรือการบริหารจัดการคน เป็นต้น ทำให้และภาคธุรกิจจำเป็นจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบริหารจัดการจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “Designing Modern Supply Chains” เพื่อให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทาน มีความเข้าใจ วิเคราะห์วางแผนในกระบวนการ บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโซ่อุปทานทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการบริหาร การจัดการโซ่อุปทานที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ในสภาพเศรษฐกิจและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และนำไปสู่การตัดสินใจในการออกแบบและบริหารโซ่อุปทาน รวมถึงกระบวนการของโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์ อุปทาน และการจัดการทางการเงิน ตามกลยุทธ์และแผนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในระดับสูง ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาในธุรกิจด้วยการจัดการโซ่อุปทานสมัยใหม่

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายงานต่าง ๆ อาทิ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน สายงานด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
3. ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดการสินค้า และบริการ 
4. ผู้ที่สนใจด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

หลักสูตรการอบรม จำนวน 81 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 
Chapter 1: Fundamental
- Supply Chain Management 
- Managing Operations Across the Supply Chain
- Supply Chain Performance
- Planning for Integrated Operations Across the Supply Chain
(S&OP, Forecasting and Demand Planning, Material Planning)
- Customer Management 
- Customer Expectation
- Customer Relationship Management
- Customer Service Performance
- Supply Management 
- Procurement & Sourcing
- Production & Operational Management
- Logistic Management 
- Transportation Management
- Warehouse Management
- Inventory Management
 
Chapter 2: In-depth learning with Experts
- International Logistics 
- Sustainable Supply Chain Management 
- Humanitarian Logistics 
- Last Mile Delivery 
- E-Commerce Supply Chain 
- Digital Supply Chain Transformation 
- Supply Chain Modelling 
- Supply Chain Risk Management 
- Supply Chain Performance 
- Green Supply Chain and Reverse Logistics 
- CEO Talk: Supply Chain Strategy 
 
Chapter 3: Activities: Workshops and Projects
- Wrap-up & Open Discussion 
- Ice Breaking & Networking Activities 
- Supply Chain Simulation Game 
- Project Consulting 
- Project Presentation: Supply Chain Strategy & Competitive Advantage 

วิทยากร

1. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ องค์กรและสมาคมทางด้าน Logistics and Supply chain ต่าง ๆ ในประเทศไทย

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Discussion
- Workshop
- Case Study
- Project Presentation

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการนำเสนอโครงการจึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

กำหนดการอบรม ...
อบรมวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

- ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 100,000 บาท 
ซึ่งรวมถึง
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
2. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
3. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :         [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...