หลักสูตร Balanced Scorecard

หลักสูตร Balanced Scorecard

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 13/11/2017 - 13/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

        การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหารในการรับทราบถึงการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อหน่วยงาน ว่ามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์กรเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุง และพัฒนาต่อไป การอบรม นี้มุ่งเน้นพื้นฐานความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำคัญ การกำหนดเป้าหมายและการเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อพัฒนาให้ระบบการประเมินผลภายในองค์กรมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผู้บริหารสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรเพื่อให้สะท้อนผลการทำงานขององค์กรที่สำคัญได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการ Balanced Scorecard สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการสร้าง และกำหนดตัวชี้วัดตัวผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard ให้สามารถเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลร่วมกัน 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เข้ากับองค์กรตนได้

 

หัวข้อการอบรม
 • หลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
 • ความ หมาย และความสำคัญของตัวชี้วัด (Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicators) รวมทั้งเป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล
 • ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard
 • Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard
 • ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
 • สรุปและตอบข้อซักถาม
วิทยากร

 
รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
Performance Measurement ,  http://thaiscorecard.com
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 

หัวหน้างาน ผู้บริหาร ฝ่ายติดตามวัดผล และงานกลยุทธ์ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับติดตามการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

 

การผ่านการอบรม


        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • คนละ  5,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน หนังสือที่แต่งขึ้นโดยวิทยากรและวุฒิบัตร
 

กำหนดการอบรม


รุ่นที่ 6  อบรมวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

สถานที่อบรม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์) 
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


2671

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...