Home : Open Enrollment Programs » All » Human Resource Management

online course โครงการฝึกอบรมแบบ Virtual Training ผ่าน Zoom Application หลักสูตรยกระดับศักยภาพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ (HRM/D Professional)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 26,000 บาท
อบรมวันที่: 21/08/2021 - 13/11/2021
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

 
ขณะนี้เราอยู่ในยุค New Normal ภายใต้ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ แต่เราก็ไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนาบุคลากร เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของบุคลากร ซึ่งต้องอาศัยนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพให้ช่วยเหลือองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของ องค์การ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบต่าง ๆ 
3. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อวิชาการอบรมแบ่งเป็น 5 Modules รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 
Module ที่ 1 : หมวดบทบาทของนัก HR สมัยใหม่
1.1 ปรับโฉมใหม่กับงาน HR ในยุคดิจิทัล ( HR Transformation in Digital  Era)
1.2 การปรับนัก HR สู่การเป็นโค้ชในองค์การ  (HR as a Coach)
1.3 การสร้างความเข้าใจคนด้วยการบริหารคนต่าง Generation  (Diversity and Inclusion)
1.4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย HR Analytics

Module ที่ 2 : หมวดกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและดูแลพนักงานใหม่
2.1 กลยุทธ์การจัดทำขอบเขตงานบนพื้นฐานของ KPIs และ Competency (JD Based KPIs and Competency)
2.2 เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ New Tools in Recruitment and Selection
2.3 กลยุทธ์การสัมภาษณ์บุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ  (Competency Based Interview)
2.4 กลยุทธ์การออกแบบโปรแกรมการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)
 
Module ที่ 3 : หมวดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
3.1 การวางแผนกลยุทธ์งาน HRD
3.2 กลยุทธ์การUpskill และ Reskill บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 70:20:10  Learning Model
3.3 การประเมินการพัฒนาบุคลากรด้วย ROI (Return On Investment)
 
Module ที่ 4 : หมวดกลยุทธ์การบริหารผลงาน
4.1 กลยุทธ์การวัดผลงานด้วย KPIs และ OKRs
4.2 กลยุทธ์การให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์
 
Module ที่ 5 : หมวดกลยุทธ์การจูงใจและรักษาบุคลากร
5.1 การสร้าง Employee Experience : Employee Well Being
5.2 การบริหารสายอาชีพของบุคลากรตาม Career Development
5.3 กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง/คนดีและวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning)

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การรับใบวุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลดังนี้
- ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนให้ตรงตามเวลาที่กำหนดพิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% สามารถเลือกทำรายงานในหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ และรับคำแนะนำจากอาจารย์วิทยากรได้ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม – เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 26,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4500 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.


Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...