Home : Open Enrollment Programs » All » Online Courses

online course โครงการฝึกอบรมแบบ Virtual Training ผ่าน Zoom Application หลักสูตรยกระดับศักยภาพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ (HRM/D Professional)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 26,000 บาท
อบรมวันที่: 19/02/2022 - 30/04/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

 
ปัจจุบันองค์การอยู่ในยุค New Normal ซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่องค์การคุ้นชินมานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์การสามารถรับมือเข้าสู่โลกหลัง COVID-19 ได้ประสบความสำเร็จ องค์การจึงจำเป็นต้องพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ล้วนเป็นพลังผลักดันสำคัญในการบริหารบุคลากรที่เป็นพื้นฐานความสำเร็จขององค์การ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งผู้มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในยุคปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบต่าง ๆ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อวิชาการอบรมแบ่งเป็น 5 Modules รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 
Module ที่ 1 : หมวดบทบาทของนัก HR สมัยใหม่
1.1 ปรับโฉมใหม่กับงาน HR ในยุคดิจิทัล ( HR Transformation in the Digital  Era)
1.2 การปรับนัก HR สู่การเป็นโค้ชในองค์การ  (HR as a Coach)
1.3 การสร้างความเข้าใจคนด้วยการบริหารคนต่าง Generation (Diversity and Inclusion)
1.4 การสร้าง Employee Experience
 
Module ที่ 2 : หมวดกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและดูแลพนักงานใหม่
2.1 กลยุทธ์การจัดทำขอบเขตงานบนพื้นฐานของ KPIs และ Competency (JD Based KPIs and Competency)
2.2 กลยุทธ์การสัมภาษณ์บุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Interview)
2.3 กลยุทธ์การออกแบบโปรแกรมการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)
2.4 Trends and Tools in Recruitment and Selection
 
Module ที่ 3 : หมวดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
3.1 การวางแผนกลยุทธ์งาน HRD
3.2 กลยุทธ์การUpskill และ Reskill บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 70:20:10  Learning Model
3.3 การประเมินการพัฒนาบุคลากรด้วย ROI (Return On Investment)

Module ที่ 4 : หมวดกลยุทธ์การบริหารผลงาน
4.1 กลยุทธ์การวัดผลงานด้วย KPIs และ OKRs
4.2 กลยุทธ์การให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

Module ที่ 5 : หมวดกลยุทธ์การจูงใจและรักษาบุคลากร
5.1 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย HR Analysis
5.2 การบริหารสายอาชีพของบุคลากรตาม Career Development
5.3 กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง/คนดีและวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning)

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การรับใบวุฒิบัตร

 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

-ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนให้ตรงตามเวลาที่กำหนดพิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% สามารถเลือกทำรายงานในหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ และรับคำแนะนำจากอาจารย์วิทยากรได้ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมเริ่มวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 26,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4510  (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...