[e-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP) [e-Certificate]

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • รุ่นที่ 37 จำนวนเงิน 76,900 บาท

Saturday, 25.11.2023 - Saturday, 30.03.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 35 คน
 

 

*


หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทดแทนการซื้อจากการตลาดแบบดั้งเดิม และมีแนวโน้มในการหาข้อมูลและตัดสินใจออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากและมีบทบาทต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม นักการตลาดจึงต้องนำการโฆษณาออนไลน์มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการโฆษณาแบบดั้งเดิม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค ทำให้ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก และตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในที่สุด
ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา  ได้ผลิตนักการตลาดที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจมากกว่า 80  ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน การโฆษณาออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดควบคู่กับการโฆษณาแบบดั้งเดิม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการโฆษณาออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการโฆษณาออนไลน์ 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการโฆษณาออนไลน์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการโฆษณาออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดของหลักสูตร 99  ชั่วโมง

เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือการโฆษณาออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษา และการจัดทำ Workshop การโฆษณาออนไลน์ โดยใช้สินค้าจริง ซื้อสื่อโฆษณาจริง 
โดยรายละเอียดของหัวข้อการฝึกอบรมเป็นดังนี้
 
หัวข้อการอบรม:
 • Digital Marketing Strategy
 • Maximize Search Engine Optimization and Marketing (SEO/SEM)
 • Value-Added Content in Content Marketing & Customer Persona
 • Google Advertising - Google Search and Display Ads
 • Website Development
 • Google Analytic
 • Tiktok Marketing
 • Social Listening
 • Facebook Marketing
 • Instagram Marketing
 • Twitter Marketing
 • YouTube Marketing
 • Workshop : Business Plan
 • LINE Official for Business and Line Advertising
 • E-Commerce Marketing
 • Implementation Workshop
 • Project Presentation & Evaluation
 • Get Together (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)

การจัดอบรม และวิทยากร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการโฆษณาออนไลน์แก่ผู้เข้าอบรม  จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอกและเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้ารับการอบรม

1. นักการตลาด
2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้านการโฆษณาออนไลน์ ไปปรับผสมผสานกับการโฆษณาแบบดั้งเดิม
3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการโฆษณาออนไลน์ 
4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษา และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการโฆษณาออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้เข้าอบรมทดลองใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองทำการโฆษณาออนไลน์จริง                     
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วย

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า Workshop จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร Digital  Marketing Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 37  อบรมระหว่างวันที่   25 พฤศจิกายน 2566 - 30 มีนาคม 2567 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 76,900.- บาท อัตรานี้ประกอบไปด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)

 


ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508  (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4508       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.