Consulting Project

โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายองค์กรในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างโอกาสให้กับหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แนวคิด Objectives and Key Results (OKRs) คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่ช่วยสร้างโอกาสให้องค์กรในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะให้องค์กรสามารถนำเอาแนวคิด OKRs ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ โดยในโครงการนี้มี OKRs Software เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำงาน นอกจากนั้นทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยจะเปิดรับสมัครองค์กรที่สนใจเข้าร่วม (จำนวนจำกัด) เพื่อสามารถให้เวลาในการให้คำปรึกษาได้อย่างเต็มที่ 

ขอบเขตโครงการ

1. จัดบรรยายแนวคิด OKRs ผ่าน Application Zoom หรือ Online Platform อื่น ๆ ที่องค์กรสะดวกให้กับแต่ละองค์กรจำนวน 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) ให้กับผู้ใช้ OKRs ทุกคนในองค์กรนั้น โดยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs เป็นผู้บรรยาย
2. องค์กรจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ ZeeZcore OKRs Software ซึ่งเป็น Online Software เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีคู่มือการใช้งานประกอบการใช้งาน โดยแต่ละองค์กรต้องมีจำนวนผู้ใช้งานระบบสูงสุดไม่เกิน 250 ราย
3. องค์กรจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ OKRs ขององค์กร (OKRs Champion) อย่างน้อย 1 ท่านแต่ไม่เกิน 3 ท่านที่จะเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ OKRs ในองค์กร โดยในทุก ๆ เดือน (12 ครั้งต่อปีครั้งละ 3 ชั่วโมง) จะมีการนัดประชุมรวมระหว่าง OKRs Champion ของทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการกับศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผ่าน Online (Application Zoom) เพื่อตอบคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเอา OKRs ไปใช้ในองค์กร รวมถึง Update ความก้าวหน้าต่าง ๆ  (กำหนดการประชุมจะมีการแจ้งกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า)
ทั้งนี้องค์กรจะต้องดำเนินการออกแบบ OKRs และจัดประชุมเพื่อ Update ความก้าวหน้าของ OKRs เอง โดยจะสามารถขอคำปรึกษาและถามข้อสงสัยกับศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ได้เดือนละครั้งตามรายละเอียดในข้อที่ 4 แต่หากไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในกิจกรรมในข้อที่ 4 ในบางเดือนก็ได้

หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs ที่ทำวิจัย เขียนหนังสือ และสอนเกี่ยวกับ OKRs ให้กับหลากหลายองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

1 ปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

300,000 บาทต่อองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดสามารถ Inbox ไปได้ที่ Page ZeeZcore ที่ m.me/ ZeeZcore

Edua
Edua