Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course [Onsite] หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 33 (รับสำรองที่นั่ง)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)
ด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้น (Mini MRE@TBS) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้สนใจทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจุดเด่นของโครงการคือ ระบบการอบรมที่มีลักษณะของการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้บนแปลงที่ดินของผู้เข้ารับการอบรมเองและ/ หรือ แปลงที่ดินที่ได้รับมอบหมาย  ที่จะดำเนินไปภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Consultancy based Training) จากภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงจากวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม
3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

COURSE HIGHLIGHT รวม 186 ชั่วโมง

 

 • Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • Real Estate Market Trend in Thailand
 • Real Estate Development Process 
 • Macro Economics and Real Estate Market
 • เศรษฐศาสตร์เมืองและการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate Market Facts and Information
 • ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : การลงทุนคอนโด
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี "ดูงานและฟังบรรยาย แนวคิดในการลงทุนและการพัฒนา 
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • เทคนิคการบริหารงานอาคารชุดเพื่อการลงทุน
 • พื้นที่ทำงานกับความคิดสร้างสรรค์
 • Residential Market Data Analysis
 • ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ 
 • กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • Architectural Design for Feasibility Study
 • กฎหมายควบคุมอาคาร 1 (Design Criteria)
 • กฎหมายควบคุมอาคาร 2 (Mass Model Analysis)
 • Building Technology
 • Project Cost Estimation
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • ดูงานและฟังบรรยาย การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สมุย 
 • การบริหารโรงแรมในสมุย
 • แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในเมืองท่องเที่ยว (Hotel Development and Chain Management)
 • การเติบโตของเมืองกับอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด     
 • การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมุยกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 • Overview of highest and best use/ site analysis
 • Workshop 1: Legal and Physical Analysis in Practice
 • Construction Cost Management
 • Workshop 2: Financial Analysis in Practice
 • Marketing Analysis Tools
  - แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด และศักยภาพในการแข่งขัน
 • Marketing Mix and IMC
  - กระบวนการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
  - การแบ่งส่วนตลาด, การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 • Real Estate Finance
 • Workshop 3: Feasibility Analysis
  - NPV, IRR
  - Sensitivity Analysis
  - Goal Seek
 • Workshop 4: Sensitivity Analysis
  - การกระจายความเป็นไปได้ของรายรับ
  - การใช้ Binomial Tree ในการวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุน
 • Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Steps to Develop Condominium Property Management Case Study
  - ขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด
  - ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • Office Building, Serviced office and Co-working space
 • การทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • How to invest in Hostel 
 • การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด 
 • ธุรกิจการดูแลผู้สูงวัยกับโอกาสในการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 • แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME
 • การลงทุนในอพาร์ตเมนต์
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ดูงานและฟังบรรยาย พัฒนาการสถาปัตยกรรมในประเทศไทยจากอดีต สู่ ปัจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • Project Consulting 1 - 2 : Legal and Physical Analysis for Real Estate
 • Project Consulting 3 - 4 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน
 • Project Consulting 5 - 6 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • Summary for Real Estate Application Session 
 • สรุปภาพรวมหลักสูตรและการนำไปใช้

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ 
ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 4 ครั้ง 
     -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
     -  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     -  อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
     - Project Consulting
- การมอบหมายงานกลุ่ม 
โดยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม จะดำเนินไปโดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants - PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ (Consultancy based Training) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 

รูปแบบการจัดอบรม

***รูปแบบการเรียนการสอน จะเป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก โดยมีการบริการถ่ายทอดออนไลน์ควบคู่กันผ่านทาง Zoom 
(ในเฉพาะครั้งที่เป็นการบรรยาย ที่ไม่รวมถึงการทำ workshop และการบรรยาย/ดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการเรียนออนไลน์ได้ เสมือนชั่วโมงในการเรียนที่ห้องเรียน)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 32 อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 18 ธันวาคม 2565

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
- ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด


ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...