Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 30 (จำนวนเงิน 139,000 บาท)
อบรมวันที่: 22/02/2020 - 06/09/2020
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

ปิดรับสมัคร | ชำระก่อน 15/02/2020        ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ตลอดจน เศรษฐกิจโลก  รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่น ๆ อย่างมาก  เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาควัสดุก่อสร้าง ภาคการบริการ ภาคแรงงาน และภาคการเงิน ดังนั้นแล้ว ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ในสาขาที่หลากหลายผสมผสานกัน เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนาโครงการ การบริหารทรัพย์สิน การออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารการตลาด การขาย

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรระยะสั้น  แต่เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะศึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นที่ 18 ในปี พ.ศ. 2539 ไปสู่การเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี (BRE) และปริญญาโท (MRE) ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอีกครั้ง (Mini MRE@TBS) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยจุดเด่นของโครงการคือ ระบบการอบรมที่มีลักษณะของการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้บนแปลงที่ดินของผู้เข้ารับการอบรมเองและ/ หรือ แปลงที่ดินที่ได้รับมอบหมาย  ที่จะดำเนินไปภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants- PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ  (Consultancy based Training)

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม

3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

COURSE HIGHLIGHT รวม 176 ชั่วโมง

1. Real Estate Market Facts and Information
2. Real Estate Market Trend in Thailand
3. กรณีศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม (สนข.)
4. Residential Market Data Analysis
5. Introduction Process: Real Estate Development
6. ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนคอนโด และ AEC
7. ประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. Macro Economics and Real Estate Market
9. Architectural Approach to Feasibility Study
10. ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์
11. กฎหมายควบคุมอาคาร (Mass Model)
12. กฎหมายควบคุมอาคาร (Design Criteria)
13. กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
14. How to invest in Apartment
15. Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
16. How to invest in Hotel for SMEs
17. การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด
18. Marketing Analysis Tools
19. Marketing Mix and IMC
20. Tools for site looking for a use or Use looking for a site
21. Workshop 1: Site Looking for a Use or Site Selection
22. Building Technology
23. Project Cost Estimation
24. การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ
25. Construction Cost Management
26. Workshop 2: Financial Analysis in Practice
27. Workshop 3: Feasibility Analysis
28. Workshop 4: Sensitivity Analysis
29. การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
30. แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME
31. รูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
32. การพัฒนา Community Mall
33. การพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ไปสู่ต่างประเทศ
34. Hotel Development and Chain Management
35. Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area
36. Key Success Factors: Development and Management
37. Property Management Case Study
38. Steps to Develop Condominium
39. Project Consulting 1-2: Legal and Physical Analysis for Real Estate
40. Project Consulting 3-4: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน
41. Project Consulting 5-6: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
42. Summary for Real Estate Application Session ในหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการบรรยายในแต่ละวัน
43. การตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรม จากวิทยากร อาจารย์และPersonal Consultants
44. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
45. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
46. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
47. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมาย

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ

1. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

3. ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 4 ครั้ง
        -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
        -  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        -  อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 - Project Consulting
- การมอบหมายงานกลุ่ม

โดยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม จะดำเนินไปโดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants- PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ (Consultancy based Training) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 30 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 6 กันยายน 2563

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
- ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4507 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...