Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 30 (จำนวนเงิน 139,000 บาท)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

        ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ตลอดจน เศรษฐกิจโลก  รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่น ๆ อย่างมาก  เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาควัสดุก่อสร้าง ภาคการบริการ ภาคแรงงาน และภาคการเงิน ดังนั้นแล้ว ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ในสาขาที่หลากหลายผสมผสานกัน เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนาโครงการ การบริหารทรัพย์สิน การออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารการตลาด การขาย

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรระยะสั้น  แต่เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะศึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นที่ 18 ในปี พ.ศ. 2539 ไปสู่การเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี (BRE) และปริญญาโท (MRE) ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอีกครั้ง (Mini MRE@TBS) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยจุดเด่นของโครงการคือ ระบบการอบรมที่มีลักษณะของการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้บนแปลงที่ดินของผู้เข้ารับการอบรมเองและ/ หรือ แปลงที่ดินที่ได้รับมอบหมาย  ที่จะดำเนินไปภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants- PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ  (Consultancy based Training)

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม

3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

COURSE HIGHLIGHT รวม 182 ชั่วโมง

 1. Real Estate Market Facts and Information
 2. Real Estate Market Trend in Thailand
 3. Real Estate Development Process
 4. Macro Economics and Real Estate Market
 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 6. Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 7. ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์
 8. ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : การลงทุนคอนโด
 9. Residential Market Data Analysis
 10. Architectural Approach to Feasibility Study
 11. เศรษฐศาสตร์เมืองและการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
 12. กฎหมายควบคุมอาคาร 1 (Design Criteria)
 13. กฎหมายควบคุมอาคาร 2 (Mass Model Analysis)
 14. กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 15. How to invest in Hotel for SMEs
 16. การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด
 17. Building Technology
 18. Project Cost Estimation
 19. Marketing Analysis Tools
    - แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด
    - เครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด และศักยภาพในการแข่งขัน
 20. Marketing Mix and IMC
    - กระบวนการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
    - การแบ่งส่วนตลาด, การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 21. Tools for site looking for a use or Use looking for a site
 22. Workshop 1: Site Looking for a Use or Site Selection
 23. Construction Cost Management
 24. Workshop 2: Financial Analysis in Practice
 25. Real Estate Finance
 26. Workshop 3: Feasibility Analysis (NPV, IRR/ Sensitivity Analysis/ Goal Seek)
 27. Workshop 4: Sensitivity Analysis (การกระจายความเป็นไปได้ของรายรับ/การใช้ Binomial Tree ในการวิเคราะห์/การตัดสินใจการลงทุน)
 28. Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area
 29. การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 30. Office Building, Serviced office and Co-working space
 31. Steps to Develop Condominium
 32. Property Management Case Study (ขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด/ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุด)
 33. ธุรกิจการดูแลผู้สูงวัยกับโอกาสในการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 34. แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME
 35. รูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
 36. Project Consulting 1 - 2 : Legal and Physical Analysis for Real Estate
 37. Project Consulting 3 - 4 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน
 38. Project Consulting 5 - 6 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง"
 39. Summary for Real Estate Application Session 

กลุ่มเป้าหมาย

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ

1. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

3. ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 4 ครั้ง
        -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
        -  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        -  อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 - Project Consulting
- การมอบหมายงานกลุ่ม

โดยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม จะดำเนินไปโดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants- PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ (Consultancy based Training) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 30 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 6 กันยายน 2563

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
- ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4503 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.Upcoming Core Courses


All Programs...