Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course [Onsite] หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 33 (รับสำรองที่นั่ง)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)
ด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้น (Mini MRE@TBS) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้สนใจทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจุดเด่นของโครงการคือ ระบบการอบรมที่มีลักษณะของการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้บนแปลงที่ดินของผู้เข้ารับการอบรมเองและ/ หรือ แปลงที่ดินที่ได้รับมอบหมาย  ที่จะดำเนินไปภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Consultancy based Training) จากภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงจากวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม
3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

COURSE HIGHLIGHT รวม 186 ชั่วโมง

 

 • Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • Real Estate Market Trend in Thailand
 • Real Estate Development Process 
 • Macro Economics and Real Estate Market
 • เศรษฐศาสตร์เมืองและการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate Market Facts and Information
 • ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : การลงทุนคอนโด
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี "ดูงานและฟังบรรยาย แนวคิดในการลงทุนและการพัฒนา 
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • เทคนิคการบริหารงานอาคารชุดเพื่อการลงทุน
 • พื้นที่ทำงานกับความคิดสร้างสรรค์
 • Residential Market Data Analysis
 • ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ 
 • กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • Architectural Design for Feasibility Study
 • กฎหมายควบคุมอาคาร 1 (Design Criteria)
 • กฎหมายควบคุมอาคาร 2 (Mass Model Analysis)
 • Building Technology
 • Project Cost Estimation
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • ดูงานและฟังบรรยาย การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สมุย 
 • การบริหารโรงแรมในสมุย
 • แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในเมืองท่องเที่ยว (Hotel Development and Chain Management)
 • การเติบโตของเมืองกับอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด     
 • การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมุยกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 • Overview of highest and best use/ site analysis
 • Workshop 1: Legal and Physical Analysis in Practice
 • Construction Cost Management
 • Workshop 2: Financial Analysis in Practice
 • Marketing Analysis Tools
  - แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด และศักยภาพในการแข่งขัน
 • Marketing Mix and IMC
  - กระบวนการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
  - การแบ่งส่วนตลาด, การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 • Real Estate Finance
 • Workshop 3: Feasibility Analysis
  - NPV, IRR
  - Sensitivity Analysis
  - Goal Seek
 • Workshop 4: Sensitivity Analysis
  - การกระจายความเป็นไปได้ของรายรับ
  - การใช้ Binomial Tree ในการวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุน
 • Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Steps to Develop Condominium Property Management Case Study
  - ขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด
  - ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • Office Building, Serviced office and Co-working space
 • การทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • How to invest in Hostel 
 • การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด 
 • ธุรกิจการดูแลผู้สูงวัยกับโอกาสในการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 • แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME
 • การลงทุนในอพาร์ตเมนต์
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ดูงานและฟังบรรยาย พัฒนาการสถาปัตยกรรมในประเทศไทยจากอดีต สู่ ปัจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • Project Consulting 1 - 2 : Legal and Physical Analysis for Real Estate
 • Project Consulting 3 - 4 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน
 • Project Consulting 5 - 6 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • Summary for Real Estate Application Session 
 • สรุปภาพรวมหลักสูตรและการนำไปใช้

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ 
ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 4 ครั้ง 
     -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
     -  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     -  อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
     - Project Consulting
- การมอบหมายงานกลุ่ม 
โดยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การทำงานกลุ่ม จะดำเนินไปโดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และคณะที่ปรึกษา (Personal Consultants - PC) จากภาครัฐหรือเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แขนงต่าง ๆ (Consultancy based Training) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 

รูปแบบการจัดอบรม

***รูปแบบการเรียนการสอน จะเป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก โดยมีการบริการถ่ายทอดออนไลน์ควบคู่กันผ่านทาง Zoom 
(ในเฉพาะครั้งที่เป็นการบรรยาย ที่ไม่รวมถึงการทำ workshop และการบรรยาย/ดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการเรียนออนไลน์ได้ เสมือนชั่วโมงในการเรียนที่ห้องเรียน)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 32 อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 18 ธันวาคม 2565

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
- ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด


ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...Online Courses,  Digital Marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax Planning,   Business Strategy,   Innovative Entrepreneurship,   Facebook Marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for Non-financial Executive,   Feasibility Study ,   Budgeting Techniques ,   Exchange Rate Risk Management ,   Excellent Negotiation ,   Entrepreneurial Finance ,   Balanced Scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply Chains.   TikTok Marketing.   B2B & B2C.   Data Visualization Analysis and Design.   SEO.   Digital Content Architect.