Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 25,000 บาท

Saturday, 19.08.2023 - Sunday, 10.09.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 40 คน
 

 


หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ส่งผลกระทบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประชากรโลกมีสัดส่วนการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูล การมีสังคมและเชื่อมต่อกัน การซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาล ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้รับการกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นด้วยวิกฤต COVID-19 ให้เกิดความเปราะบาง (Brittle) ความกังวล (Anxiety) การคาดเดายาก (Nonlinear) และความไม่เข้าใจ (Incomprehensible)
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ True Digital Academy จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการแสวงหา จัดเตรียม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคคลทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร   49  ชั่วโมง 

- กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
- Introduction to Data Science and its Application
- Real Case Studies
- Basic Statistics
- Foundation of Business and Marketing
- Data Acquisition and Cleaning with SQL
- Data Analysis and Interpretation with Excel
- Data Mining and Visualization in Tableau
- Basic Text Analytics with Python
- Project Consulting
- Project Presentation        

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ True Digital Academy และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 10 กันยายน 2566
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.