Home : Open Enrollment Programs » All » Online Courses

online course [Online] หลักสูตรอัตราส่วนการเงิน ชี้รุ่งหรือร่วง

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 2,900 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

[Online] หลักสูตรอัตราส่วนการเงิน ชี้รุ่งหรือร่วง
การบริหารธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และภายใต้ยุค New Normal ทำให้การบริหารธุรกิจมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องพยายามพัฒนาและปรับตนเอง โดยงบการเงินถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจการ และอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) ก็เป็นส่วนหนึ่งชองการวิเคราะห์งบการเงินที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ เป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน มาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยง ของกิจการได้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 
2. พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ
3. เจ้าของกิจการ
4. ผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรการอบรม จำนวน 3 ชั่วโมง

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนทางการเงิน
2. ความหมายและการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ
- อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
- อัตราส่วนภาระหนี้และความสามารถในการจ่ายหนี้
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
3. Altman Z-score ประมวลอัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้ประเมิน
4. ตัวอย่างการคำนวณและประเมินสถานะกิจการ

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 2,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...