Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร การโค้ชสำหรับผู้บริหาร: ผู้นำแห่งญาณทัศนะ (Executive Coaching: Intuitive Leadership)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 57,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

จำนวนรับสมัคร : 4 คน

   

หากท่านติดอยู่กับ...

► สถานการณ์ที่คับขัน ยุ่งยาก วิกฤติ ฉุกเฉิน ที่ต้องใช้ทั้งตรรกะและไหวพริบเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่แม่นยำ
► การค้นหาแนวทางในการตัดสินใจใหม่ที่ทรงพลังเพื่อใช้ในองค์กรและการดำเนินชีวิต
► อยากใช้ศักยภาพจากญาณทัศนะความเป็นผู้นำในตนเอง

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับท่านผู้บริหารหรือผู้นำที่ต้องการฝึกฝนการรับรู้ ตรวจสอบและใช้ญาณทัศนะเพื่อค้นหาและนำพาการเป็นผู้นำในแบบใหม่มาสู่ตนเอง การอบรมเป็นการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ตรง (Experience Learning)กับกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ผู้เข้าร่วมมีการลงมือดำเนินการและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก รวมทั้งมีการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการโค้ช ที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมค้นหาและกำหนดคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะลงมือดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สิ่งที่จะได้รับ

1) กระบวนการเรียนรู้แบบเข้มข้นผ่านการโค้ชแบบกลุ่มกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 ท่าน
2) โอกาสเพื่อฝึกการรับรู้ ตรวจสอบและใช้ญาณทัศนะระหว่างการอบรม
3) การกลับมาดำรงอยู่กับตนเอง เพื่อฝึกการแยกความคิดที่เป็นตรรกะ ความมุ่งมั่น และญาณทัศนะ
4) การรับเสียงสะท้อนจากการตัดสินใจ และจากสมาชิกที่เข้าร่วม เพื่อค้นหาผู้นำในรูปแบบใหม่ของตนเอง
5) โอกาสในการให้การชื่นชม การสนับสนุนและเสียงสะท้อนกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นระหว่างการอบรม

วัน-เวลา-สถานที่อบรม

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น.
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.30 น. 
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพ ฯ 

ค่าลงทะเบียน

- ชำระเมื่อยืนยันการลงทะเบียน จำนวน 57,500 บาท
- ชำระเป็นเงินสดสำหรับค่าที่พัก(พักเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า) 2 คืน จำนวน 1,500 บาท ในวันอบรมวันแรก
  ชำระโดยตรงกับทางโรงแรมและโรงแรมจะเป็นผู้ออกใบเสร็จให้
- ค่าลงทะเบียนรวม อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น ระหว่างการอบรม

การเตรียมตัวสำหรับการอบรม


1) ผู้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายที่ต้องการได้รับการโค้ช (โดยการกรอกใบสมัคร) และจะมีการการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายและจัดกลุ่มในการเข้ารับการโค้ช
2) เตรียมตัวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นระหว่างการอบรม
3) การอบรมเป็นกระบวนการโค้ชแบบเข้มข้น ควรเตรียมตัวเพื่อพักค้างคืนที่โรงแรม

ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการโค้ชโดย

ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาและโค้ช(Coach) ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502 (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...