Home : Open Enrollment Programs » All » Finance & Accounting

offline course [Onsite] หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 24 จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กําหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึง กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกําหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้เมื่อมีการจ่ายตามประเภทของภาษีเงินได้ และอัตราภาษีที่กําหนดสําหรับการนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแต่ละกรณีจะใช้แบบแสดงรายการที่แตกต่างกันไป ที่รับเงินแล้วต้องถูกหัก จ่ายเท่าไหร่ ถึงต้องหัก และเพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจอันจะนำไปสู่การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับภาษีหักณที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ และเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล  และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย 

1.เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท
2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. สมุห์บัญชี/ผู้บริหารฝ่ายบัญชี
4. ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากร
5. ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี
6. ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล  หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษี  เจ้าของ  หรือผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการการอบรม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย        จำนวน 6 ชั่วโมง
-   เรียนรู้ถึง หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ถูกต้อง
-   หน้าที่ ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
-   การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่กิจการจ่ายให้     พนักงาน
-   การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ  ไม่ได้ประกอบกิจการ ในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ์ ดอกเบี้ย  เงินปันผล
-   หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีซื้อสินค้า ค่าตอบแทน การเช่าทรัพย์สินที่ถูกต้องตามหลัก   
     กฎหมายสรรพากร
-   การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการซื้อสินค้าหรือการชำระค่าบริการที่มีค่าสิทธิ แฝงอยู่
-   การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือค่าเครื่องหมายการค้า
-   การหักภาษี ณ ที่จ่ายของผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินปันผล
-   ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่นค่าโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา
-   การให้เช่า ทรัพย์สิน
-   การหักภาษีจากเงินมัดจำ
-   ความแตกต่างของ เงินได้ตามมาตรา 40 (2) (6) (8) และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-   การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล
-   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ
-   ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี เงินได้จากกิจการพาณิชย์
-   กรณีการจ่ายเบี้ยประกัน ชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย
-   ปัญหา ในการปฏิบัติ เช่น

 กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หรือผุ้รับเงินไม่ยอมให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
 กรณีออกภาษีแทนผู้รับเงิน
 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดอัตรา
 กรณีออกหนังสือรับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ผิด
 กรณีการยื่นแบบหัก ณ ที่จ่ายเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบจะแก้ไขอย่างไร                

วิทยากร 

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย (Lectures)
- กรณีศึกษา (Case Studies)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 5,500  บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...