Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

hybrid  course โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)'' (Hybrid)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 4,500 บาท
อบรมวันที่: 26/04/2023 - 26/04/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

*


โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)''

หลักการและเหตุผล

การขาย คือ เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่าง ๆ ในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้
ผู้บริหาร, หัวหน้าพนักงานขาย, พนักงานขาย หรือบุคคลที่อยากจะหากำไร และยอดให้กับธุรกิจตนเอง จึงต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวอีกมุมการมีเทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก

ประเด็นปัญหา Pain Point ที่พบในการจัดการงานขาย

สำหรับพนักงานขาย 
พนักงานขายมักไม่มีแผนที่ชัดเจนและแข็งแรง
ในการทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่แต่ละราย
ไม่ทราบวิธี, ไม่มั่นใจในการทำเป้าหมายการขาย, กิจกรรม, ค่าใช้จ่ายกับลูกค้าแต่ละราย
ไม่ทราบวิธีในการวางแผนธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
ไม่สามารถทำงานกับลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจจะมีข้อขัดแย้งกัน
สำหรับผู้จัดการขาย
พนักงานขายผู้จัดการขายและผู้บริหารของบริษัทมีภาพที่ไม่ตรงกัน….
ในการบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญของบริษัท
รวมถึงส่วนงานอื่นของบริษัทเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีฝ่ายส่งสินค้าที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้า
เพื่อที่จะเตรียมการบริการลูกค้ารายสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายต่ำ
ไม่ทราบและไม่คำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนในการทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่แต่ละราย
ไม่สามารถควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนกับลูกค้ารายใหญ่แต่ละราย
ไม่ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียไปกับลูกค้ารายใหญ่
สำหรับบริษัท
ไม่เข้าใจแนวทางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่
มีความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ KPI ของการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่
เข้าใจงานที่ต้องทำในแต่ละช่วงเวลา
เข้าใจทัศนคติที่สำคัญในการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
เข้าใจอุปกรณ์พร้อมใช้ “แผนรายลูกค้า “ Account Plan (Customer Plan)
เป็นแบบฟอร์มพร้อมใช้พร้อมดำเนินการ
ที่คำนึงถึงกลยุทธ์ของบริษัทและกลยุทธ์ของลูกค้า
เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีกำไร
ประโยชน์
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับพนักงานขายแต่ละท่านและทั้งทีม
สามารถนำไปใช้ได้ทันทีทำให้ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ
สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกลับพนักงานขายด้านยอดขาย 

วัตถุประสงค์

1. เป็นกระบวนการ, เทคนิคที่พร้อมใช้งานได้ทันที สำหรับพนักงานขายเพื่อใช้ในงานขายประจำวัน และผู้บริหารงานขายในการสอนงานพนักงานขาย เพื่อทำให้งานของพนักงานขายมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าหาลูกค้า และความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการขาย
2. เพื่อนำวิธีที่เขาทำ, คิด, ทำงาน, วางแผน และดำเนินการในงานขายของพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง หัวหน้าพนักงานขายที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม และผู้บริหารระดับสูง มาถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษา และรูปการทดลองลงมือทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ
เพื่อนำไปปฏิบัติ
พนักงานขายทั่วไป
พนักงานขายลูกค้ารายสำคัญ
หัวหน้าพนักงานขาย
เพื่อนำไปสอนงานโค้ชชิ่ง
ผู้จัดการขาย 
ทีมงานการตลาด
ทีมงาน Trade Marketing
ผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรม

ลูกค้ารายสำคัญคือใคร
ทำไมจึงสำคัญ
บทบาทหน้าที่ของพนักงานตัวแทนบริษัท
ทัศนคติที่จำเป็น
ผู้จัดการธุรกิจไม่ใช่ Salesman
คิดแบบเจ้าของกิจการ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่
ขั้นตอนกระบวนการการจัดการลูกค้ารายใหญ่
เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์
การวิเคราะห์ยอดขายเพื่อมองหาโอกาส
การบริหารงบกำไรขาดทุน
แผนรายลูกค้า
คืออะไร
ทำไมจึงมีความสำคัญ
แบบฟอร์มพร้อมใช้
เทคนิคการออกแบบเงื่อนไขทางการค้าTrading Term

วิทยากร

คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง  
ผู้บริหารบริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
Sales Consulting Agency
เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพราะมีมุมมองใหม่ ๆ ได้รับการรับรองจากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการสร้างผลลัพธ์ และยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้

วิธีการ Workshop

วิธีการเน้นให้ผู้เข้าโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- กรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การนำเสนอโครงการ (Project Presentation)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันพุธที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 13.00 -18.00 น. (จำนวน 5 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

4,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารเย็น เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับชำระค่าธรรมเนียม »  

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...