Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Strategy Insight for Innovation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 50,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

นวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด องค์การจึงต้องมีนวัตกรรม จึงจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ และแนวคิดที่สำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้การสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปประยุกต์ปรับใช้ในหน่วยงานต่อไปได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหารหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2. นักวางแผนกลยุทธ์  นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. เจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร  49  ชั่วโมง

-  กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
- Innovation Theories and Practices
- Innovation Typologies and Innovative Workshop I - II
- Blue Ocean & Innovative Strategy
- Business Models and Business Model Canvas : Theories and Workshop
- Innovative Leader and Culture
- Innovative Organization
- Service Innovation (Workshop)
- Innovative Marketing Strategy

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันที่ 11 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2564
อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 50,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไป-กลับ สำหรับการอบรมในต่างจังหวัด
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...