Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Strategy for Business Transformation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 50,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

กลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และเหมาะสม จะสามารถนำองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

 การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหารหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2. นักวางแผนกลยุทธ์  นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. เจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร 49  ชั่วโมง

-   กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
-   Business Transformation Post Covid Era
-   External Environment Analysis Post Covid – 19 Era
- Thinking Strategically and Creativity
- The Essense of Strategy
- System of Strategic Thinking and Planning
- Strategic Analysis Tools
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis
- Resource-Based View and Core Competencies
- Corporate Strategy : Growth Strategy
- Competitive Strategy
- Blue Ocean & Innovative Strategy
- Diversification and Global Strategies : กรณีตัวอย่าง
- Strategic Implementation
- Balanced Scorecard & KPI & OKRs

วิทยากร

อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ และทีมคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 50,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...