หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

     
 
• อบรมระหว่างวันที่: 22/08/2017 - 22/08/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

         การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กรเพราะนอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่แล้ว หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็เปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือหากมีการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามหากมีการออกแบบและการนำไปใช้ที่ผิดพลาดแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารทุกคนจึงสมควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร เพื่อทำให้สามารถใช้การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการในองค์กรได้ต่อไป
 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง
 • นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
 • การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ
 • การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
 • การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ องค์กร
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
 • บรรยาย           
 • Workshop
วิทยากร
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์            Performance Measurement ,    http://thaiscorecard.com


อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 4 อบรมวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


5,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณสิริกร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


677

❬ Upcoming Short Courses ❭

• หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)  • หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร Service Excellence  
• หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  • หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)  
• หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ  • หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Balanced Scorecard  


❬ Core Courses ❭


All Programs...