หลักสูตร กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Introduction to Business Law)

หลักสูตร กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Introduction to Business Law)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

        ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกัน อย่างใกล้ชิด จนไม่อาจจะแยกจากกันได้ ผู้ประกอบการและผู้เป็นเจ้าของกิจการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสหรือตัดสินใจทางธุรกิจผิดพลาดด้วยความไม่รู้กฎหมาย
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Introduction to Business Law) โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นข้อควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ

 
วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่การทำธุรกรรมประเภทต่างๆ การดำเนินการและการเลิกกิจการ
  2. เพื่อถ่ายทอดข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรในแง่ธุรกิจกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่ถูกต้อง
     
หัวข้อการอบรม
  • ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
  • เช็คและกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
  • ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้บริหาร
  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
วิทยากร
 

รศ. สหธน รัตนไพจิตร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 
 

ผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด

นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs

 

การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
จำนวนรับสมัคร
 

30 คนต่อรุ่น
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
  • คนละ  5,500 บาท 

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

 

กำหนดการอบรม


รุ่นที่ 3  พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่อบรม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

 
สถานที่อบรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :      09-1119-4512   (ติดต่อ คุณไปรยา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


1428

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...