หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 18/11/2017 - 03/12/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 23,500 บาท
   ๐ รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 23,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 25 คน

 

 

        ทุกวันนี้ Facebook มีบทบาทอย่างมากในสังคมและธุรกิจ และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไป นักการตลาดต้องปรับตัวกับกระแสที่เปลี่ยนไปโดยนำ Facebook มาปรับใช้กับธุรกิจของตนควบคู่ไปกับการทำการตลาดแบบดั้งเดิม
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เห็นความสำคัญของสื่อออนไลน์นี้ จึงพัฒนา
หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถใช้เครื่องมือของ Facebook ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธฺภาพมากที่สุดในการทำธุรกิจออนไลน์
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือของ Facebook ผ่านการทำ Workshop
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
   
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง
 
        เป็นหลักสูตรที่สอนการนำเครื่องมือของ Facebook มาใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจออนไลน์ ผ่านการบรรยายและการให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทำWorkshopด้วย หัวข้อการอบรมจำนวน30 ชั่วโมง
 
 
Day 1
- Introduction to Facebook Marketing
- Developing business with Facebook Pages and Facebook Ads

Day 2
- Understanding how to target audience effectively
- Creating good contents for Facebook Posts

Day 3
- Powering up Facebook Ads with effective tools
- Increasing awareness and sales with Facebook Ads

Day 4
- Evaluating Pages and Ads results with Facebook tools
- Business Implementation with Facebook (Workshop)

Day 5

-   Result Evaluation (Workshop)
 
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์
 2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องการขยายช่องทางการตลาดมาใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์โดยใช้ Facebook
 3. นักการตลาดระดับกลางเป็นต้นไปที่สนใจจะใช้ Facebook ในการทำการตลาด                                                 
 4. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน Online Business และเคยใช้ Facebook มาแล้ว

 

Testimonials


                                 "จากที่เคยเป็นคน "ไมรู้" เรืองการทำมาร์เก็ตติ้งทางเฟสบุ๊ค ก็กลายมาเป็น "มีความรู้" และสนใจอยางลึกซึ้ง จากการเปิดโลก FB Marketing ของอาจารย์ป้องและคอร์สที่เนื้อหาแน่นปึ๊กของ CONC รู้เลยว่าเกือบพลาดไปแล้ว ถ้าไม่ได้ลงเรียนคอร์สนี้"

                                "คอร์สนี้มีประโยชน์ที่ใช้ได้จริงกับการใช้เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางการทำตลาดที่สำคัญในปัจจุบันค่ะ ได้ความรู้ครบถ้วนทั้งในเชิงการใช้งานเฟสบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดในการทำงานได้ดีมากๆ ค่ะ"

"บรรยากาศในการอบรม สถานที่ดีมากๆ เลยค่ะ อ.ป้อง (วิทยากร) ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยความตั้งใจและอธิบายให้ง่ายขึ้น ส่วนเพื่อนๆ ทุกคนมีความตั้งใจในการเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรกันอย่างเต็มที่ ทำให้การเรียนสนุกเป็นกันเอง แถมได้ความรู้ที่ใช้ในส่วนงานเยอะเลย ขอบคุณโครงการ FB marketing (CONC) และคณะทุกท่านที่มอบประสบการณ์ดีๆ ให้นะคะ"

วิธีการฝึกอบรม
 

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

 1. การบรรยาย
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

 

วิทยากร

         
         เป็นหลักสูตรที่นำเครื่องมือของ Facebook มาประยุกต์ใช้ทางการตลาด จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง และเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร และคณาจารย์
   
การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า Workshop
จะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 5 อบรม  [อบรมวันเสาร์ และ วันอาทิตย์วันที่  18, 19, 25, 26 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2560

เวลา.09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 6 อบรม  [อบรมวันเสาร์ และ วันอาทิตย์วันที่  20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
สถานที่อบรม
 
              คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
        ค่าธรรมเนียมอบรม 23,500 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
 
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th
   

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


61125

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...