หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing

หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing

     
 
• อบรมระหว่างวันที่: 13/05/2017 - 27/05/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 23,500 บาท
   ๐ รุ่นที่ 3 (รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว)
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

        ทุกวันนี้ Facebook มีบทบาทอย่างมากในสังคมและธุรกิจ และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไป นักการตลาดต้องปรับตัวกับกระแสที่เปลี่ยนไปโดยนำ Facebook มาปรับใช้กับธุรกิจของตนควบคู่ไปกับการทำการตลาดแบบดั้งเดิม
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เห็นความสำคัญของสื่อออนไลน์นี้ จึงพัฒนา
หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถใช้เครื่องมือของ Facebook ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธฺภาพมากที่สุดในการทำธุรกิจออนไลน์
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือของ Facebook ผ่านการทำ Workshop
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
   
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง
 
        เป็นหลักสูตรที่สอนการนำเครื่องมือของ Facebook มาใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจออนไลน์ ผ่านการบรรยายและการให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทำWorkshopด้วย หัวข้อการอบรม:  30 จำนวนชั่วโมง
 • Understanding the basic of online business with Facebook Pages
 • Starting online business with Facebook Pages (Workshop)
 • Enhancing Facebook Pages with effective features (Workshop)
 • Understanding online advertisement with Facebook Ads
 • Starting online advertisement with Facebook Ads (Workshop)
 • Enhancing Facebook business with Facebook Ads (Workshop)
 • Powering up online advertisement with advanced Facebook Ads 
 • Evaluating Pages and Ads results with Facebook tools (Workshop)
 • Tracking Advert results (Workshop)
 • Using other Social media with Facebook Pages
   
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์
 2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องการขยายช่องทางการตลาดมาใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์โดยใช้ Facebook
 3. นักการตลาดระดับกลางเป็นต้นไปที่สนใจจะใช้ Facebook ในการทำการตลาด                                                 
 4. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน Online Business และเคยใช้ Facebook มาแล้ว

 

Testimonials


                                      


                                 
 

วิธีการฝึกอบรม
 

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

 1. การบรรยาย
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

 

วิทยากร

         
         เป็นหลักสูตรที่นำเครื่องมือของ Facebook มาประยุกต์ใช้ทางการตลาด จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง และเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร และคณาจารย์
   
การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า Workshop
จะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 2 [อบรมวัน เสาร์ อาทิตย์] ระหว่างวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 พฤษภาคม 2560
 

ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา.09.00-16.00 น.

 

รุ่นที่ 3 อบรม  [อบรมวันศุกร์ และ วันเสาร์วันที่  16,  17,   23,  24,  30 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 4 อบรม  [อบรมวันศุกร์ และ วันเสาร์วันที่ 14, 15,  21, 22, กรกฏาคม และ 4 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 5 อบรม  [อบรมวันศุกร์ และ วันเสาร์วันที่ 18, 19, 25, 26 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560

 
สถานที่อบรม
 
              คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
        ค่าธรรมเนียมอบรม 23,500 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
 
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


5933

❬ Upcoming Core Courses ❭

• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  
• หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)  • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  
• หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


❬ Short Courses ❭


All Programs...