Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรเจาะลึก Facebook Marketing

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 10 จำนวนเงิน 23,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 25 คน
   

หลักสูตรเจาะลึก Facebook Marketing

Facebook เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเครื่องมือหนึ่ง ที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมและธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีบทบาทมากขึ้นทุกวัน นักการตลาดจะต้องปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยนำ.Facebook. Marketing มาใช้ควบคู่กับการทำการตลาดแบบดั้งเดิม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นความสำคัญของ Facebook Marketing  จึงพัฒนาหลักสูตร Facebook Marketing ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถใช้เครื่องมือของ Facebook ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำธุรกิจออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือของ Facebook ผ่านการทำ Workshop
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง

 เป็นหลักสูตรที่สอนการนำเครื่องมือของ Facebook มาใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจออนไลน์ ผ่านการบรรยายและการทำWork shopโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทำการโฆษณาจริงผ่านFacebook

หัวข้อการอบรม:  30 จำนวนชั่วโมง
1. Understanding Facebook Pages
2. Audience Targeting (Workshop)
- Hero Content
- กฎเหล็ก 20% Text
- Broad Audience Targeting
- How to Set Target Audience
- How to Select Placement
- A/B Testing

3. Advanced Audience Targeting (Workshop)
- Custom Audience            -   Customize Report
- Lookalike Audience  -   Facebook Pixel Installation
4. Facebook Advertising
5. Facebook Reporting and Evaluating

กลุ่มเป้าหมาย

มีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจ ออนไลน์
2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องการขยายช่องทางการตลาดมาใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์โดยใช้ Facebook
3. นักการตลาดระดับกลางเป็นต้นไปที่สนใจจะใช้ Facebook ในการทำการตลาด
4. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน Online Business และเคยใช้ Facebook มาแล้ว

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

  • การบรรยาย
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

วิทยากร      

เป็นหลักสูตรที่นำเครื่องมือของ Facebook มาประยุกต์ใช้ทางการตลาด จึงเน้นการใช้วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง และเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการเข้า Workshop จะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 10 ***ยังไม่มีกำหนดเปิด*** อบรมทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมอบรม 23,500 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย

- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503 (คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...