Home : Open Enrollment Programs » All » Management Development

offline course [Onsite] โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพเศรษฐกิจช่วง ปีที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน ต่างประสบปัญหาความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการ เป็นไปตามเป้าหมาย จากปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งได้ส่งผลต่อทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจและระดับบุคคล  อันทำให้เกิดปัญหาถึงความสามารถในการชำระหนี้ทั้งในระดับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยรวมทั้งหมด  โดยในส่วนของสถาบันการเงินนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการพักชำระหนี้ ตลอดจนปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ อันเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้น  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจำเป็นที่ลูกหนี้ต้องมีการประเมินตัวเองและติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เรียบร้อย  ซึ่งในการเจรจากับเจ้าหนี้ต้องมีการเตรียมข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงโคร้างสร้างหนี้ เพื่อให้การเจรจามีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนในการดำเนินการ ตลอดจนทักษะในการติดต่อเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ

หัวข้อการอบรม 12 ชั่วโมง

1. ภาพรวมสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อธุรกิจ
2. มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้
3. สัญญาณที่บ่งบอกถึงการชำระหนี้ไม่ได้
4. แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
5. การวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้
6. เทคนิคการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
7. ขั้นตอนในการบริการจัดการหนี้มีปัญหาของธนาคาร
8. กรณีศึกษาตัวอย่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
9. ข้อคิดที่สำคัญจากประสบการณ์ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา

วิทยากร 

คุณพงศนาถ มีกังวาล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์  บริษัท สินทรัพย์โปรแอคทีฟ จำกัด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 8,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...