Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร Digital Entrepreneur

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        การตลาดกับการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน ผู้ประกอบการจึงต้องฉับไวและเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคนยุคใหม่นั้น "เทคโนโลยี" นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหยุดติดตามเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทำให้ท่าน "ตกยุค" ไปได้อย่างง่ายดาย
        ด้วยเหตุนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดหลักสูตรอบรม "Digital Entrepreneur" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์ โดยเชื่อว่าการที่จะนำไปใช้ให้ได้ผลนั้นต้องเรียนรู้จากนักปฏิบัติจริงจากธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงเข้าใจในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผล  อย่านิ่งเฉยที่จะเรียนรู้ เพราะทุกนาทีเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้า และคู่แข่ง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงควรติดตามให้ทัน เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะเทคโนโลยีให้ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการตลาดดิจิตอลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลักผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

1. สถิติและภาพรวมของ Digital ในประเทศไทย
2. สื่อที่สำคัญๆ ในประเทศไทย ที่ช่วยทำให้คนรู้จักสินค้าของเรา และวิธีทำอย่างไรให้สินค้าขายได้
    • Facebook & IG
    • Google Adwords
    • Twitter
    • Line
    • Affiliate
    • Email Marketing
    • Advertorial
3. การทำการตลาดแบบ Remarketing
4. การติด Tracking ต่างๆ เพื่อวัดผลและเก็บข้อมูลของคนที่มีส่วนร่วมกับโฆษณาของเราได้
5. ทดลองซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook
6. ถาม ตอบคำถาม

วันที่ 2

7. ทบทวนการซื้อสื่อโฆษณาของ Facebook พร้อมทดลองการทำ A/B Test
8. เครื่องมือสำคัญๆ ที่ควรมีไว้ติดเครื่อง
9. ทดลองการซื้อสื่อของ Google Adwords ในรูปแบบของ
    • GDN (Google Display Network)
    • Youtube
10. เล่นเกมส์ ทบทวนความรู้ที่เรียนมา
11. ถาม ตอบคำถาม

วิทยากร

คุณสมยศ  วรวุฒิยานนท์
Associate Director,IPG Mediabrands

กำหนดการอบรม

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- เกมส์
*** ในการอบรมทั้ง 2 วัน ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง

สถานที่อบรม  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

8,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4503 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...