[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรการบริหารการตลาดออนไลน์ให้ได้กำไร สำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (MROI Management)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 7,900 บาท

Saturday, 16.09.2023 - Saturday, 16.09.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 30 คน


หลักสูตรการบริหารการตลาดออนไลน์ให้ได้กำไร สำหรับผู้ประกอบการและองค์กร  (MROI Management)

หลักการและเหตุผล

ในยุคการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งวิกฤตโควิดที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือเราสามารถเข้าใจตัวเลขที่สำคัญ และพร้อมจะปรับตัวแค่ไหน ซึ่งหลายคนก็พูดว่า การบริหารการตลาดให้ได้กำไรเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีองค์ความรู้ที่จะวัดผลการตลาดได้จริง ๆ กลับมีน้อยรายนักที่จะรู้ในส่วนนี้ ซึ่งวิธีการที่มักทำกันคือการจ้างนักการตลาดมาเพิ่ม แต่เมื่อผู้บริหารไม่ทราบว่าจะลงทุนอย่างไรให้ได้กำไร ก็จ้างมาผิดคน หรือ เลือกมาผิดงาน สิ่งสำคัญที่แท้จริงคือ ทีมการตลาดภายใน และผู้บริหารควรเข้าใจแก่นแท้ของการบริหารการตลาดแบบที่วัดผลได้ จึงส่งผลให้เลือกทีมมาถูกคน และบริหารได้ถูกจุด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “การบริหารการตลาดออนไลน์ให้ได้กำไร สำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (MROI Management)” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจในการตลาด สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเข้าใจลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการบริหารกิจการได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและแผนกการตลาดซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการวัดผลการตลาด จำนวน 30 คน

หลักสูตรการอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
เข้าใจหลักการวัดผล เพื่อสร้างกำไรให้กับธุรกิจ
- แนวคิดใหม่การวัดผลการตลาดให้ได้กำไร (MROI)
- Workshop ตั้งเป้าหมาย และ สมการบริหารการตลาดอย่างไรให้ได้กำไร
- Workshop วิเคราะห์การตลาดอย่างเข้าใจด้วย 3C’s Model
- Workshop หาจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อหา Winning Zone ให้กับธุรกิจ
สมการการวัดผลอย่างไรให้ได้กำไร
- วิธีตรวจสอบช่องทางที่ได้กำไร
- นิยามคำศัพท์ KPI
- สมการ Sales Forecast
- Online Channel
- Offline & Omni channel
- การวางระบบวิธีการวัดผลในการลงทุนแต่ละช่องทาง
- วิธีเพิ่มยอดขายระยะยาว (Increase CLV)
- Workshop การสรุปผลลัพธ์
- Q&A เพื่อสอบถามการประยุกต์ใช้

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

อาจารย์ณกมล อัศวยนต์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนการตลาด(MROI) และ กลยุทธ์การตลาดออนไลน
CEO บริษัท Way Maker ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 16 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 7,900 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513  (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail  :  conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...