SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

29809

CORE COURSE
หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 53 อบรมวันที่ 7 มกราคม - 8 เมษายน 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill)

การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ONLINE COURSE
[Online] หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา

การขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง : อบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


ONLINE COURSE
[Online] หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิตอลทั้ง B2B และ B2C สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด : อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : อบรมวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ONLINE COURSE
[Online]  หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

การวางแผนก่อนเริ่มโครงการ ผู้บริหารจําเป็นต้องติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการวัสดุและแรงงาน การประมาณการทั้งทางด้านเวลาและต้นทุนต้องถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยํา งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ก็เหมาะสมกับความเป็นจริง ในระหว่างดําเนินการโครงการต้องติดตามควบคุมด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเกิน การขาดสภาพคล่องทางการเงินย่อมส่งผลให้งานล่าช้าสะสมจนกระทบถึงต้นทุนโครงการและสภาวะขาดทุนในที่สุด อบรมวันที่ 7, 8, 14, และ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


SHORT COURSE
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่  (Digital  Marketing Certificate Program - DMP)

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิทัลจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 36 อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 18 มีนาคม 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนการประชุมร่วมกับลูกค้า (Business Review Meeting Management)''

แนวทางและเทคนิคการบริหารการประชุมร่วมกับลูกค้า Business Review Meeting เรียนรู้แนวทางในการเตรียมการและดำเนินการประชุม ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทบทวนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ผ่านมาและวางแผนอนาคตบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุม : อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : อบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)''

การขาย เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่างๆในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ : อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : อบรมวันที่ 25, 26 ตุลาคม และ 1, 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


ONLINE COURSE
โครงการฝึกอบรมแบบ Virtual Training ผ่าน Zoom Application หลักสูตร Upskilling and Reskilling HR for Business Solution

คอร์สอบรมสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเพิ่มทักษะ และเรียนรู้ทักษะแบบใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จ : อบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)''

อยากหากำไร และยอดขายให้กับธุรกิจตนเอง ต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก : อบรมวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ONLINE COURSE
[Online] หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


CORE COURSE
หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 38 อบรมระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 32 อบรมวันที่ 18 มิถุนายน - 18 ธันวาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์