SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : : อบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ [Update!]

27/10/2024 - 27/10/2024   ( 6 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

OKRs จะมีความแตกต่างกับการใช้ KPIs แต่ไม่ได้แปลว่าระบบใดจะดีกว่าระบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้มากกว่า องค์กรสามารถใช้ OKRs ไปพร้อมกับการใช้ KPIs ได้หากผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน 2 ระบบนี้ : : อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : : รุ่นที่ 100 อบรมระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2568 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ (ประเทศในทวีปยุโรป)***


เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : : รุ่นที่ 43 อบรมวันที่ 25 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ


Balanced Scorecard แนวคิดที่ช่วยให้องค์กรสามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการวัดผลเป็นตัวขับเคลื่อน แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย และช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ : : วันที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : : อบรมวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : : รุ่นที่ 55 อบรมวันที่ 5 ตุลาคม 2567 – 11 มกราคม 2568 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร Essential Managerial Skills [Popular!]

26/09/2024 - 27/09/2024   ( 14 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

5 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการตัวจริง- เข้าใจงาน-มีเป้าหมาย-มอบงานได้-ติดตามเป็น-รักษาคนได้; รูปแบบการเรียนรู้ Interactive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่วิทยากรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประมวลความรู้และทักษะ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานที่เผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามที่ต้องการ : : อบรมวันที่ 26 -27 กันยายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร Service Excellence [Update!]

21/09/2024 - 21/09/2024   ( 6 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : : วันที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics [Popular!]

21/09/2024 - 26/10/2024   ( 61 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

เรียนรู้หลักการแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล : : อบรมระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 ตุลาคม 2567 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และ True Digital Park


ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิทัลจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : : รุ่นที่ 38 อบรมวันที่ 14 กันยายน 2567 - 18 มกราคม 2568 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : : อบรมวันที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


หลักสูตร Supply Chain Disruption [Update!]

14/09/2024 - 14/09/2024   ( 6 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของ VUCA ในโซ่อุปทาน พร้อมทั้งเข้าใจการบริหารความเสี่ยง การประเมิน ติดตาม เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง และข้อควรระวัง โดยเน้นการนำประสบการณ์จริงมาใช้ในการศึกษา : : อบรมวันที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร Visionary CFO [Popular!]

03/09/2024 - 19/11/2024   ( 151 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

เน้นสร้างทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CFO พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง CFO สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น : อบรมวันที่ 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2567 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00, 19.00 น. สถานที่อบรม โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพฯ


การขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง : : อบรมวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : : อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การอบรมที่เน้นฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างชาญฉลาด เสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ ดึงดูด เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี : : อบรมวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : : อบรมวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิตอลทั้ง B2B และ B2C สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด : : อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : : อบรมวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร ใช้ KPIs อย่างไรให้สำเร็จ [Update!]

18/08/2024 - 18/08/2024   ( 6 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

KPIs เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาในการออกแบบและจัดทำ KPIs รวมถึงไม่สามารถนำเอา KPIs ไปใช้บริหารจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเท่าที่ควร : : อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง ความสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ : : อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : : อบรมวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : : อบรมวันที่ 6, 7, 13 และ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ในยุค New Normal ภายใต้ปัญหาจากสภาแวดล้อมในด้านต่างๆ แต่เราก็ไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนาบุคลากร เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของบุคลากร ซึ่งต้องอาศัยนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพให้ช่วยเหลือองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : : อบรมวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม – เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : : อบรมวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร AI Essentials for Management [Popular!!]

27/07/2024 - 27/07/2024   ( 6 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

AI เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานต่อองค์กรที่สำคัญ เป็นทักษะที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่สถานะการทำงาน สำหรับพนักงานที่ต้องปรับตนเองเพื่อความก้าวหน้า สำหรับผู้บริหารที่ต้องปรับองค์กรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ : : อบรมวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพฯ


หลักสูตรการขายที่ผสมผสานความเข้าใจมนุษย์เชิงลึกเพื่อค้นหาปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างที่ลูกค้าเองก็คาดไม่ถึง รวมถึงเทคนิคการสร้างประสบการณ์การซื้อที่น่าจดจำและประทับใจให้กับลูกค้า เพิ่มยอดขายและทำให้ลูกค้าคิดถึงและกลับมาอีกครั้ง : : อบรมวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 อบรมเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action [Update!]

13/07/2024 - 21/12/2024   ( 126 ชั่วโมง)

[Online-Certificate]

ครอบคลุมทุกมิติเพื่อการทำ Digital/ AI Transformation บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการทำแผน DT/ AT ที่องค์กรนำไปใช้ได้ เรียนรู้ดูงานในประเทศ และกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย เปิดโลกดูงานบริษัทระดับโลก ในประเทศผู้นำด้าน AI : : อบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2567 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดการทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ : : อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)