Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Online Courses

online course หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management) (Online)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 4,200 บาท
Thursday, 10.02.2022 - Thursday, 10.02.2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management) (Online)

เหตุผลของการฝึกอบรมสัมมนา

  • คนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน พนักงาน ‘ผู้มีความสามารถสูง’ อาจมีผลงานมากกว่าพนักงานปกติได้ถึง 20 เท่าหรือมากกว่านั้น การบริหารผู้มีความสามารถสูงเหมือนการบริหารพนักงานทั่วไป โดยไม่สนใจความแตกต่าง เป็นเรื่องเสียของ เสียโอกาส บั่นทอนกำลังใจของผู้เหนือมาตรฐาน และนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
  • พนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายทั่วโลกต่างตระหนักในความจริงนิ้ จึงมีการทำ ‘สงคราม’ แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น
  • การบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะคนเก่งหายาก ลำบากในการไขว่คว้า ต้องพัฒนายาวนานด้วยงบประมาณมหาศาล คนเก่งบริหารได้ยาก อาจเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ เช่น ได้คนที่ ‘เก่งไม่จริง’ หรือ ‘เก่งจริง’ แต่ ‘ไม่เป็นที่ยอมรับ’ คนเก่งที่ได้อาจ ‘ตกม้าตาย’ หรือ ‘จอดป้าย’ ก่อนเวลาอันควร หากคนเก่งอยู่ตลอดรอดฝั่ง ก็ยังมีปัญหาที่ยากลำบากกว่า คือการรักษาคนเก่งให้อยู่นานๆ เพราะคนเก่งพร้อมแสวงหาความก้าวหน้า สิ่งท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในขณะที่ใครๆ ก็อยากได้และพร้อมจ่ายเพื่อได้มา
  • องค์การชั้นนำและนักบริหารชั้นยอดจึงต้องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจูงใจให้คนเก่งพัฒนาตน สร้างสรรค์ผลงาน และอยู่กับองค์การไปนานๆ โดยเป็นที่ยอมรับและไม่ทำให้พนักงานผลงานปกติเสียหมดกำลังใจ

หัวข้อวิชา จำนวน 6 ชั่วโมง

- ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง
- การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- Best Practices & Cases
- ระบบสนับสนุนการบริหารผู้มีความสามารถสูง
- มุมมองใหม่ในการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับ

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

วิทยากร

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
อาจารย์ประจำ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีต อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 4,200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4513  (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...