Home : Open Enrollment Programs » All » Strategy Development

online course [Online] หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 4,200 บาท
อบรมวันที่: 27/11/2021 - 27/11/2021
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   


[Online] หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร
เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายต่างตระหนักในความจริงนี้ จึงมีการทำ “สงคราม” แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น ดังนั้นโหงวเฮ้งและการคัดเลือก Talent ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร จึงเป็นอีกวิธีที่จะได้มาซึ่งคนคนดี คนเก่ง ที่เหมาะสมมาบริหารกับงานแต่ละประเภท 
โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูบุคลิก ลักษณะของแต่ละคน ไปพร้อมกับการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งว่าต้องเป็นอย่างไรที่จะเรียกว่าเข้าข่ายเป็น Talent ขององค์กร การกำหนดลักษณะผลงานให้ชัดเจน วิธีการหาที่ถูกต้องชัดเจน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการหา เวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตัวพนักงาน บนพื้นฐานความพร้อมของพนักงาน ไปสู่บทบาทในอนาคตที่ถูกต้อง การบริหาร Talent ให้ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดบทบาทในอนาคตว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมการพัฒนาแล้ว พนักงานจะต้องรับบทบาทหน้าที่อะไร และจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างที่สูงขึ้น ซึ่งบทบาทใหม่ๆ ที่จะมาถึงนี้จะต้องเหมาะสม และตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นเป็นอยู่ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาคนเก่งและคนดีโดยใช้ข้อกำหนดและเครื่องมือของการบริหาร Talent
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโหงวเฮ้ง ลักษณะของโหงวเฮ้งบอกอะไร การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการปรับปรุงโหงวเฮ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ

หัวข้อการอบรม

1. คุณสมบัติ / ข้อกำหนดและเครื่องมือพัฒนาคนเก่งและคนดี (Talent)
2. องค์ประกอบของโชคชะตา
3. ความรู้เบื้องต้นและที่มาของโหงวเฮ้ง
4. ลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้า บอกอะไรได้บ้าง
5. การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
6. การปรับปรุงโหงวเฮ้งสำหรับผู้บริหาร

วิทยากร 

ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม (Group CEO)  บริษัท รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 4,200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

[Click LINE Call] : 09 1119 4513 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.


Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...