Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course [Onsite] โครงการอบรมหลักสูตร Strategy Insight for Innovation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 50,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

นวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด องค์การจึงต้องมีนวัตกรรม จึงจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ และแนวคิดที่สำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้การสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปประยุกต์ปรับใช้ในหน่วยงานต่อไปได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหารหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2. นักวางแผนกลยุทธ์  นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. เจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร  49  ชั่วโมง

-  กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
- Innovation Theories and Practices
- Innovation Typologies and Innovative Workshop I - II
- Blue Ocean & Innovative Strategy
- Business Models and Business Model Canvas : Theories and Workshop
- Innovative Leader and Culture
- Innovative Organization
- Service Innovation (Workshop)
- Innovative Marketing Strategy

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันที่ 11 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2564
อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 50,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไป-กลับ สำหรับการอบรมในต่างจังหวัด
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...Online Courses,  Digital Marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax Planning,   Business Strategy,   Innovative Entrepreneurship,   Facebook Marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for Non-financial Executive,   Feasibility Study ,   Budgeting Techniques ,   Exchange Rate Risk Management ,   Excellent Negotiation ,   Entrepreneurial Finance ,   Balanced Scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply Chains.   TikTok Marketing.   B2B & B2C.   Data Visualization Analysis and Design.   SEO.   Digital Content Architect.