Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course [Onsite] โครงการอบรมหลักสูตร Strategy for Business Transformation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 50,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

กลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และเหมาะสม จะสามารถนำองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

 การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหารหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2. นักวางแผนกลยุทธ์  นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. เจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร 49  ชั่วโมง

-   กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
-   Business Transformation Post Covid Era
-   External Environment Analysis Post Covid – 19 Era
- Thinking Strategically and Creativity
- The Essense of Strategy
- System of Strategic Thinking and Planning
- Strategic Analysis Tools
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis
- Resource-Based View and Core Competencies
- Corporate Strategy : Growth Strategy
- Competitive Strategy
- Blue Ocean & Innovative Strategy
- Diversification and Global Strategies : กรณีตัวอย่าง
- Strategic Implementation
- Balanced Scorecard & KPI & OKRs

วิทยากร

อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ และทีมคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 50,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...Online Courses,  Digital Marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax Planning,   Business Strategy,   Innovative Entrepreneurship,   Facebook Marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for Non-financial Executive,   Feasibility Study ,   Budgeting Techniques ,   Exchange Rate Risk Management ,   Excellent Negotiation ,   Entrepreneurial Finance ,   Balanced Scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply Chains.   TikTok Marketing.   B2B & B2C.   Data Visualization Analysis and Design.   SEO.   Digital Content Architect.