Home : Open Enrollment Programs » All » Online Courses

online course [Online] โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals (An LGBT Diversity and Inclusion Series)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 2,900 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

[Online] โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace:  A Practical Training for Employers and HR Professionals (An LGBT Diversity and Inclusion Series)
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสัญชาติไทย อีกทั้งบริษัทข้ามชาติ กำลังตื่นตัวในด้าน Diversity and Inclusion และ Human Rights ในมิติความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เพื่อบริหารจัดการและดูแลพนักงาน ในด้านภาคนโยบายรัฐ รัฐบาลไทยกำลังผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นศักยภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และได้ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี และกำลังขยายการเทรนนิ่งบุคลากรภาคการท่องเที่ยว หลายหน่วยงานของภาครัฐริเริ่มจัดเทรนนิ่ง เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ได้จัดบรรยายหัวข้อ "ความหลากหลายทางเพศวิถีฯ ในบริบทสังคมโลก” รวมถึงบริษัทต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทยกำลังริเริ่มให้มีการจัดการสื่อสารองค์กรภายใน และปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ หลายบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติที่ได้ใช้นโยบาย Diversity and Inclusion มาแล้วในประเทศไทย ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่าน กำลังผนึกกำลังสร้าง Networking ร่วมกันเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Mercedez-Benz, IBM (Thailand), Facebook, Axxa Insurance Thailand, Esso (Thailand), และ Chevron 
ขณะเดียวกัน แม้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศทางเพศ พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 80% ก็ยังขาดองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้ จนเป็นเหตุให้บางบริษัทเกิดความขัดแย้งในเรื่องการสื่อสารไปยังสาธารณะว่า บริษัทกีดกันทางเพศในการจ้างงาน จนกลายเป็นประเด็นสังคม และส่งผลกระทบต่อแบรนด์ จนเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกมาชี้แจง และเร่งจัดเทรนนิ่งและกิจกรรม CSR เพื่อปรับทัศนคติของสังคมต่อแบรนด์ (Cute Press & Oriental Princess VS กรณีไม่รับคนข้ามเพศเข้าทำงาน สิงหาคม 2563)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความก้าวหน้าในเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียม ทั้งในเรื่องการแสดงออกทางความคิด และเพศวิถี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเล็งเห็นว่าในช่วงเวลานี้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้  ความสามารถมากขึ้นในด้าน  Human Resource Management and LGBT Diversity and Inclusion หรือ D&I โดยสร้างหลักสูตร  LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals (An LGBT Diversity and Inclusion Series) สำหรับเจ้าหน้าที่ HR เจ้าของกิจการ  พนักงานบริษัท  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจจะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล Talent Management และต้องการก้าวหน้าในประเด็น Human Rights และความเท่าเทียมทางเพศ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานด้าน HR, LGBT employees และ Talent Management
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ Diversity and Inclusion ในองค์กร 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึง ทฤษฎี รวมทั้งทิศทางใหม่ๆ ในด้าน Human Resource Management ทางด้าน Sexual Diversity and Workforce 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร และความเป็นมืออาชีพชองตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทขนาดกลาง 
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านบริหารจัดการองค์กร 
  3. พนักงานบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังคน บริหารบุคคล Talent Management แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Diversity and Inclusion 
  4. นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Diversity and Inclusion และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านนี้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด การจัดการ และ Case Studies โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎี ผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการวางแผนพัฒนา Diversity and Inclusion ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในองค์กรและรักษาพนักงาน โดยใช้กรณีศึกษา และการออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือ มีรายละเอียการฝึกอบรม ดังนี้
หัวข้อการอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทยในปัจจุบัน (Rules)
- Diversity and Inclusion: Impacts on corporates
- Case Studies และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำ Diversity and Inclusion มาใช้ในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม และวิทยากร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานความคิดด้าน Diversity and Inclusion ให้แก่ผู้เข้าอบรม  โดยใช้คณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาและสถานที่อบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 2,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...