Home : Open Enrollment Programs » All » Management Development

offline course [Onsite] YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 16,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณ...

► รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพที่เป็นกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตัวเอง
► เหนื่อยกับการหาเป้าหมายชีวิต และยังไม่ทราบความต้องการของตัวเอง
► ต้องการที่จะเริ่มต้นที่คำว่า “ใช่” ตั้งแต่วันนี้

องค์กรที่ต้องการสร้างความยึดมั่นผูกพัน และพบว่าแท้จริงแล้วอัตราการลาออกนั้นเพิ่มสูงขึ้น พนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลาออกหลังจากทำงานได้ไม่นาน ผู้ที่ลาออกและเปลี่ยนอาชีพก็ยังได้งานที่ไม่ถูกใจ
บัณฑิตจบใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำงานอะไรดี หรือผู้มีงานทำแล้วและไม่แน่ใจ หรือสับสนว่าจะเป็นงานที่ชอบ หรืออาชีพที่ตรงกับความสามารถของตนเอง มีคำถามว่าทำได้ดีหรือยัง
เด็กมัธยมปลายที่สับสนกับกระแสสังคมจนไม่รู้ความต้องการของตัวเอง หรือไม่สามารถกำหนดเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้
การคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ควรเน้นที่การพัฒนาให้เกิดความเข้าใจตนเอง รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถที่เป็นขุมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนอยู่ภายใน และเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลักสูตรนี้จึงเน้นกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาสิ่งที่เป็นความหมายและคุณค่าสำคัญของชีวิต เพื่อเป็นเข็มทิศหลักของแนวทางเแก้ไขปัญหา สามารถกำหนดทางเลือกในชีวิตให้กับตนเอง รู้อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเอง จนเกิดความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยพลังต่อไป

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรอันมีค่า ที่เป็นจุดแข็งในตัวเอง
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้อื่นที่มาจากทรัพยากรที่อยู่ภายใน
3. เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของตัวเอง
4. เพื่อให้เกิดความยึดมั่นผูกพันกับเป้าหมายของตนเองสำหรับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

กิจกรรมนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่หมดไฟในการทำงาน และต้องการตามหาสิ่งที่ใช่และดีกว่าสำหรับตนเอง
  • ผู้ที่เริ่มทำงานใหม่และลังเลสงสัย ในเป้าหมายชีวิตและอาชีพที่ทำอยู่
  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ชอบ รักและถนัด
  • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นกับสิ่งที่ใช่ สำหรับตนเองและต้องการทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ
  • ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการสร้างความผูกพันกับองค์กรและลดอัตราการลาออก

วัน-เวลา-สถานที่

ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันอังคารที่ 16 – พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

รูปแบบการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้มข้นในหลายรูปแบบ เพื่อค้นหาและสร้างความมุ่งมั่นกับเป้าหมายชีวิตของตนเอง
ผ่านการเรียนรู้
• ภาคทฤษฎี 20%
• WORKSHOP 60%
• การทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 20%

รับสมัครจำนวน 25 คน

ค่าลงทะเบียน

- ชำระเมื่อยืนยันการลงทะเบียน จำนวน 16,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนรวม อาหารว่าง/อาหารกลางวันระหว่างการอบรม

ออกแบบหลักสูตรและนำกระบวนการเรียนรู้ โดย

อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล และทีมงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาและโค้ช(Coach) ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502 (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th 

LINE Call   :   09 1119 4502       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications




Upcoming Short Courses



Upcoming Online Courses


All Programs...