Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

เหตุผลที่ต้องเข้าร่วมการสัมมนา

- โลกในยุค “Digital Society” มีการเปลี่ยนปลงอย่างรวดเร็วในอัตราเร่ง เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่และเป็นไปอบ่างพลิกผัน ชนิดใครก็คาดคิดไม่ถึง ทำให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ธุรกิจที่เคยรุ่งกลับล่วง เจ้าใหม่มา เจ้าเก่าไป ธุรกิจเกิดใหม่แทนธุรกิจเดิม เทคโนโลยีใหม่กลืนกินเทคโนโลยีที่มีอยู่

- ธุรกิจในสังคมดิจิตอลจะอยู่อย่างเดิม คิดอย่างเดิมและทำอย่างเดิมไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน บริบทของธุรกิจเปลี่ยน เงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติกาและวิธีการทำธุรกิจเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยนและลูกค้าก็เปลี่ยน ธุรกิจต้อง “คิดใหม่และทำใหม่” ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่และวิธีบริการแบบใหม่ เพื่อต้องสนองความต้องการ อันหลากหลายและเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคและผู้รับบริหาร การคิดแบบเดิมและทำแบบเดิมจะไปไม่รอด

- ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง

- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจยุคใหม่ เป็นปัจจัย “เชือดเฉือน” คู่แข่งในการสร้างธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การปรับปรุงธุรกิจ การยกระดับธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหารและวิธีการทำงาน

- ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดต่าง คิดนอกกรอบ คิดย้อนศร คิดแหวกแนว คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ จึงเป็นผู้นำในการทำธุรกิจได้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับ “IQ” หรือ “สติปัญญา” คนปรกติธรรมดาก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์สูงและสร้างนวัตกรรมได้ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนา    

หัวข้อวิชาและเนื้อหา

 • ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์กับจิตนาการ วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
 • ที่มาของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา (Problem Solving )
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ (Building Business)
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการคิดผลิตภัณฑ์ (Creating Products & Services)
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำธุรกิจ (Doing Business)
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการบริหาร (Problem Solving)
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจสู่สากล
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการโฆษณา
 • Workshop : Creating & Innovating Project
 • Presentation : Creative & Innovative Project

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรนี้ ผู้ร่วมโครงการจะมีความรู้ ทักษะและความสามารถ 8 ประการ ต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และระบุความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ จินตนากร วิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมได้

3. ระบุแหล่งที่มา 4 ประการของความคิดสร้างสรรค์ และอธิบายได้ว่า ปัญหา ความท้าทาย ความคิดฝันและสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่บุคคลประสบ จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้อย่างไร

4. จำแนกและอธิบายหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5 รูปแบบ คือ “การคิดเหมือน-ทำเหมือน” “การคิดเหมือน-ทำต่าง” “การคิดต่าง-ทำต่าง”  “การคิดนอกกรอบ” และ “การคิดย้อนศร” หรือ “การคิดสวนกระแส” และนำหลักการ 5 รูปแบบมาประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ

5. จำแนก อธิบายและประยุกต์เทคนิกการคิดสร้างสรรค์ “SCAMPER” ซึ่งได้แก่ หลักการทดแทน (Substitution) การประกอบ (Combination) การการปรับ (Adaption) การดัดแปลง (Modification) การใช้ในอีกงานหนึ่ง (Putting in another use) การลดหรือตัดออก (Elimination) และการจัดลำดับใหม่ (Rearrange) หรือ การทำสวนทางหรือตรงกันข้าม (Reversal)

6. นำหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ประกอบธุรกิจ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร การบริการ วิธีการทำงานและการแก้ปัญหางาน

7. คิดสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมใดๆ หนึ่งโครงการที่ปรารถนา และนำเสนอต่อหน่วยงานหรือสังคมอย่างสร้างสรรค์

8. ระบุคุณสมบัติที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิธีการพัฒนาตนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 

วิธีการเรียนรู้และสัมมนา

1. บรรยาย - การตั้งคำถาม

2. การอภิปราย - ระดมสมอง

3. ตัวอย่าง - กรณีศึกษา

4. Story Telling

5. Workshop: ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

6. Presentation: ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

วิทยากร

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

อาจารย์ประจำ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีต อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

คุณสมบัติผู้ร่วมสัมมนา

1. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ

2. นักบริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก

3. นักบริหาร ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์

4. ผู้มีความคิดริเริ่มธุรกิจ (Startup) และผู้สนใจทั่วไป

วันสัมมนา

รุ่นที่ 2  อบรมวันศุกร์ที่ 13 และ 20 กันยายน 2562 (อบรม 2 วัน)

สถานที่สัมมนา

ห้องฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 8,500  บาท ซึ่งรวมถึง

 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
 • แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
 • วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail :  conc@tbs.tu.ac.th

 

Click To Call : 09 1119 4513 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...