Home : Open Enrollment Programs » All » Finance & Accounting

offline course [Onsite] หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

        ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการในวงกว้าง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลประเภทใด เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือแม้แต่บุคคลธรรมดา หากมีรายได้เกินกว่า 1.2 ล้านบาท ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม อันจะนำไปสู่การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. สามารถรู้ และเข้าใจหลักเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
3.  สามารถทราบรายละเอียดขั้นตอนในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. สามารถจัดทำใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย 

- เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- สมุห์บัญชี/ผู้บริหารฝ่ายบัญชี
- ผู้ที่ต้องการมีความรู้ทางด้านภาษีอากร
- ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี
- ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล  หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษี  เจ้าของ  หรือผู้สนใจทั่วไปเนื้อหาหลักสูตร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม    จำนวน 6 ชั่วโมง

- ข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การจัดทำและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- วิธีแก้ไขใบกำกับภาษีที่ผิดพลาด
- ภาษีซื้อต้องห้ามตัดเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน ทำอย่างไร
- ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้
- ถาม - ตอบ

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย (Lectures)
- กรณีศึกษา (Case Studies)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการอบรม

อบรมวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 5,500 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4502       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...